Journal of Computer Science and Technology
Quick Search in JCST
 Advanced Search 
      Home | PrePrint | SiteMap | Contact Us | FAQ
 
Indexed by   SCIE, EI ...
Bimonthly    Since 1986
   
   ABOUT JCST            
   JCST GUIDELINE      
   SEARCH JCST  
   PUBLISHED ISSUES  
   SUBSCRIBE TO JCST  
   DOWNLOADS  

Google
 
   

JCST Papers Published in 2013~2017

 

Computer Architecture and Systems (93)

Artificial Intelligence and Pattern Recognition (129)

Computer Graphics and Multimedia (73)

Data Management and Data Mining (110)

Software Systems (35)

Computer Networks and Distributed Computing (106)

Theory and Algorithms (45)

Emerging Areas (6)

 

Computer Architecture and Systems

1

Survey

Evolution of Cloud Operating System: From Technology to Ecosystem

Chen, Zuo-Ning; Chen, Kang; Jiang, Jin-Lei; Zhang, Lu-Fei; Wu, Song; Qi, Zheng-Wei; Hu, Chun-Ming; Wu, Yong-Wei; Sun, Yu-Zhong; Tang, Hong; Sun, Ao-Bing; Kang, Zi-Lu

2017, 32(2): 224-241, DOI: 10.1007/S11390-017-1717-z.

2

Survey

Labeled von Neumann Architecture for Software-Defined Cloud

Bao, Yun-Gang; Wang, Sa

2017, 32(2): 219-223, DOI: 10.1007/s11390-017-1716-0.

3

Survey

A Survey of Phase Change Memory Systems

Xia, Fei; Jiang, De-Jun; Xiong, Jin; Sun, Ning-Hui

2015, 30(1): 121-144, DOI: 10.1007/s11390-015-1509-2.

4

Survey

Trusted Integrated Circuits: The Problem and Challenges

Lv, Yong-Qiang; Zhou, Qiang; Cai, Yi-Ci; Qu, Gang

2014, 29(5): 918-928, DOI: 10.1007/s11390-014-1479-9.

5

Survey

Performance Metrics and Models for Shared Cache

Ding, Chen; Xiang, Xiaoya; Bao, Bin; Luo, Hao; Luo, Ying-Wei; Wang, Xiao-Lin

2014, 29(4): 692-712, DOI: 10.1007/s11390-014-1460-7.

6

Survey

A Survey on Silicon PUFs and Recent Advances in Ring Oscillator PUFs

Zhang, Ji-Liang; Qu, Gang; Lv, Yong-Qiang; Zhou, Qiang

2014, 29(4): 664-678, DOI: 10.1007/s11390-014-1458-1.

7

Survey

Better-Than-Worst-Case Design: Progress and Opportunities

Cong, Jason; Duwe, Henry; Kumar, Rakesh; Li, Sen

2014, 29(4): 656-663, DOI: 10.1007/s11390-014-1457-2.

8

Survey

Cloud-Sea Computing Systems: Towards Thousand-Fold Improvement in Performance per Watt for the Coming Zettabyte Era

Xu, Zhi-Wei

2014, 29(2): 177-181, DOI: 10.1007/s11390-014-1420-2.

9

A Configurable Circuit for Cross-Correlation in Real-Time Image Matching

Zhou, Quan; Yang, Liang; Cao, Hui

2017, 32(6): 1305-1318, DOI: 10.1007/s11390-017-1765-4.

10

CHAUS: Scalable VM-Based Channels for Unbounded Streaming

Zhang, Yu; Yu, Yu-Fen; Cao, Hui-Fang; Chen, Jian-Kang; Zhang, Qi-Liang

2017, 32(6): 1288-1304, DOI: 10.1007/s11390-017-1801-4.

11

Evaluation of Remote-I/O Support for a DSM-Based Computation Offloading Scheme

Jun, Yuhun; Lee, Jaemin; Seo, Euiseong

2017, 32(5): 957-973, DOI: 10.1007/s11390-017-1775-2.

12

Protecting User Privacy in a Multi-Path Information-Centric Network Using Multiple Random-Caches

Chu, Wei-Bo; Wang, Li-Fang; Jiang, Ze-Jun; Chang, Alan Chin-Chen

2017, 32(3): 585-598, DOI: 10.1007/s11390-017-1730-2.

13

Enhancing Security of FPGA-Based Embedded Systems with Combinational Logic Binding

Zhang, Ji-Liang; Wang, Wei-Zheng; Wang, Xing-Wei; Xia, Zhi-Hua

2017, 32(2): 329-339, DOI: 10.1007/s11390-017-1700-8.

14

A Hint Frequency Based Approach to Enhancing the I/O Performance of Multilevel Cache Storage Systems

Meng, Xiao-Dong; Wu, Chen-Tao; Guo, Min-Yi; Li, Jie; Liang, Xiao-Yao; Yao, Bin; Zheng, Long

2017, 32(2): 312-328, DOI: 10.1007/s11390-017-1724-0.

15

A Power and Area Optimization Approach of Mixed Polarity Reed-Muller Expression for Incompletely Specified Boolean Functions

He, Zhen-Xue; Xiao, Li -Min; Ruan, Li; Gu, Fei; Huo, Zhi-Sheng; Qin, Guang-Jun; Zhu, Ming-Fa; Zhang, Long-Bing; Liu, Rui; Wang, Xiang

2017, 32(2): 297-311, DOI: 10.1007/s11390-017-1723-1.

16

DLPlib: A Library for Deep Learning Processor

Lan, Hui-Ying; Wu, Lin-Yang; Zhang, Xiao; Tao, Jin-Hua; Chen, Xun-Yu; Wang, Bing-Rui; Wang, Yu-Qing; Guo, Qi; Chen, Yun-Ji

2017, 32(2): 286-296, DOI: 10.1007/s11390-017-1722-2.

17

Parallel Turing Machine, a Proposal

Qu, Peng; Yan, Jin; Zhang, You-Hui; Gao, Guang R.

2017, 32(2): 269-285, DOI: 10.1007/s11390-017-1721-3.

18

Architectural Design of a Cloud Robotic System for Upper-Limb Rehabilitation with Multimodal Interaction

Li, Hui-Jun; Song, Ai-Guo

2017, 32(2): 258-268, DOI: 10.1007/s11390-017-1720-4.

19

Experience Availability: Tail-Latency Oriented Availability in Software-Defined Cloud Computing

Cai, Bin-Lei; Zhang, Rong-Qi; Zhou, Xiao-Bo; Zhao, Lai-Ping; Li, Ke-Qiu

2017, 32(2): 250-257, DOI: 10.1007/s11390-017-1719-x.

20

Providing Virtual Cloud for Special Purposes on Demand in JointCloud Computing Environment

Cao, Dong-Gang; An, Bo; Shi, Pei-Chang; Wang, Huai-Min

2017, 32(2): 211-218, DOI: 10.1007/s11390-017-1715-1.

21

MemSC: A Scan-Resistant and Compact Cache Replacement Framework for Memory-Based Key-Value Cache Systems

Li, Mei; Zhang, Hong-Jun; Wu, Yan-Jun; Zhao, Chen

2017, 32(1): 55-67, DOI: 10.1007/s11390-017-1705-3.

22

dCompaction: Speeding up Compaction of the LSM-Tree via Delayed Compaction

Pan, Feng-Feng; Yue, Yin-Liang; Xiong, Jin

2017, 32(1): 41-54, DOI: 10.1007/s11390-017-1704-4.

23

A Lookahead Read Cache: Improving Read Performance for Deduplication Backup Storage

Park, Dongchul; Fan, Ziqi; Nam, Young Jin; Du, David H. C.

2017, 32(1): 26-40, DOI: 10.1007/s11390-017-1680-8.

24

An Efficient Network-on-Chip Router for Dataflow Architecture

Shen, Xiao-Wei; Ye, Xiao-Chun; Tan, Xu; Wang, Da; Zhang, Lunkai; Li, Wen-Ming; Zhang, Zhi-Min; Fan, Dong-Rui; Sun, Ning-Hui

2017, 32(1): 11-25, DOI: 10.1007/s11390-017-1703-5.

25

Principles to Support Modular Software Construction

Dennis, Jack B.

2017, 32(1): 3-10, DOI: 10.1007/s11390-017-1702-6.

26

Highly Optimized Code Generation for Stencil Codes with Computation Reuse for GPUs

Ma, Wen-Jing; Gao, Kan; Long, Guo-Ping

2016, 31(6): 1262-1274, DOI: 10.1007/s11390-016-1696-5.

27

Reducing the Upper Bound Delay by Optimizing Bank-to-Core Mapping

Zhang, Ji-Zan; Gu, Zhi-Min; Zhang, Ming-Quan

2016, 31(6): 1179-1193, DOI: 10.1007/s11390-016-1691-x.

28

Enhanced Userspace and In-Kernel Trace Filtering for Production Systems

Sharma, Suchakrapani Datt; Dagenais, Michel

2016, 31(6): 1161-1178, DOI: 10.1007/s11390-016-1690-y.

29

Reducing Synchronization Cost for Single-Level Store in Mobile Systems

Xu, Yuan-Chao; Wan, Hu; Qiu, Ke-Ni; Li, Tao; Zhang, Wei-Gong

2016, 31(4): 836-848, DOI: 10.1007/s11390-016-1666-y.

30

A Data Deduplication Framework of Disk Images with Adaptive Block Skipping

Zhou, Bing; Wen, Jiang-Tao

2016, 31(4): 820-835, DOI: 10.1007/s11390-016-1665-z.

31

Improving Metadata Caching Efficiency for Data Deduplication via In-RAM Metadata Utilization

Zhou, Bing; Wen, Jiang-Tao

2016, 31(4): 805-819, DOI: 10.1007/s11390-016-1664-0.

32

Worst-Case Finish Time Analysis for DAG-Based Applications in the Presence of Transient Faults

Cui, Xiao-Tong; Wu, Kai-Jie; Wei, Tong-Quan; Sha, Edwin Hsing-Mean

2016, 31(2): 267-283, DOI: 10.1007/s11390-016-1626-6.

33

Wide Operational Range Processor Power Delivery Design for Both Super-Threshold Voltage and Near-Threshold Voltage Computing

He, Xin; Yan, Gui-Hai; Han, Yin-He; Li, Xiao-Wei

2016, 31(2): 253-266, DOI: 10.1007/s11390-016-1625-7.

34

Pragma Directed Shared Memory Centric Optimizations on GPUs

Li, Jing; Liu, Lei; Wu, Yuan; Liu, Xiang-Hua; Gao, Yi; Feng, Xiao-Bing; Wu, Cheng-Yong

2016, 31(2): 235-252, DOI: 10.1007/s11390-016-1624-8.

35

A Unified Buffering Management with Set Divisible Cache for PCM Main Memory

Bian, Mei-Ying; Yoon, Su-Kyung; Kim, Jeong-Geun; Nam, Sangjae; Kim, Shin-Dug

2016, 31(1): 137-146, DOI: 10.1007/s11390-016-1617-7.

36

Techniques for Design and Implementation of an FPGA-Specific Physical Unclonable Function

Zhang, Ji-Liang; Wu, Qiang; Ding, Yi-Peng; Lv, Yong-Qiang; Zhou, Qiang; Xia, Zhi-Hua; Sun, Xing-Ming; Wang, Xing-Wei

2016, 31(1): 124-136, DOI: 10.1007/s11390-016-1616-8.

37

Metcalfe's Law and Network Quality: An Extension of Zhang et al.

Van Hove, Leo

2016, 31(1): 117-123, DOI: 10.1007/s11390-016-1615-9.

38

Optimizations for High Performance Network Virtualization

Zhou, Fan-Fu; Ma, Ru-Hui; Li, Jian; Chen, Li-Xia; Qiu, Wei-Dong; Guan, Hai-Bing

2016, 31(1): 107-116, DOI: 10.1007/s11390-016-1614-x.

39

Modular Timing Constraints for Delay-Insensitive Systems

Park, Hoon; He, Anping; Roncken, Marly; Song, Xiaoyu; Sutherland, Ivan

2016, 31(1): 77-106, DOI: 10.1007/s11390-016-1613-y.

40

Modelling Spiking Neural Network from the Architecture Evaluation Perspective

Ji, Yu; Zhang, You-Hui; Zheng, Wei-Min

2016, 31(1): 50-59, DOI: 10.1007/s11390-016-1611-0.

41

Performance-Centric Optimization for Racetrack Memory Based Register File on GPUs

Liang, Yun; Wang, Shuo

2016, 31(1): 36-49, DOI: 10.1007/s11390-016-1610-1.

42

BACH: A Bandwidth-Aware Hybrid Cache Hierarchy Design with Nonvolatile Memories

Zhao, Jishen; Xu, Cong; Zhang, Tao; Xie, Yuan

2016, 31(1): 20-35, DOI: 10.1007/s11390-016-1609-7.

43

Technological Exploration of RRAM Crossbar Array for Matrix-Vector Multiplication

Xia, Lixue; Gu, Peng; Li, Boxun; Tang, Tianqi; Yin, Xiling; Huangfu, Wenqin; Yu, Shimeng; Cao, Yu; Wang, Yu; Yang, Huazhong

2016, 31(1): 3-19, DOI: 10.1007/s11390-016-1608-8.

44

Design-Rule-Aware Congestion Model with Explicit Modeling of Vias and Local Pin Access Paths

Qi, Zhong-Dong; Cai, Yi-Ci; Zhou, Qiang

2015, 30(3): 614-628, DOI: 10.1007/s11390-015-1515-4.

45

Register Clustering Methodology for Low Power Clock Tree Synthesis

Deng, Chao; Cai, Yi-Ci; Zhou, Qiang

2015, 30(2): 391-403, DOI: 10.1007/s11390-015-1531-4.

46

Fatman: Building Reliable Archival Storage Based on Low-Cost Volunteer Resources

Qin, An; Hu, Dian-Ming; Liu, Jun; Yang, Wen-Jun; Tan, Dai

2015, 30(2): 273-282, DOI: 10.1007/s11390-015-1521-6.

47

High Performance Interconnect Network for Tianhe System

Liao, Xiang-Ke; Pang, Zheng-Bin; Wang, Ke-Fei; Lu, Yu-Tong; Xie, Min; Xia, Jun; Dong, De-Zun; Suo, Guang

2015, 30(2): 259-272, DOI: 10.1007/s11390-015-1520-7.

48

Software-Defined Cluster

Nie, Hua; Yang, Xiao-Jun; Liu, Tao-Ying

2015, 30(2): 252-258, DOI: 10.1007/s11390-015-1519-0.

49

Tencent and Facebook Data Validate Metcalfe's Law

Zhang, Xing-Zhou; Liu, Jing-Jie; Xu, Zhi-Wei

2015, 30(2): 246-251, DOI: 10.1007/s11390-015-1518-1.

50

Reevaluating Data Stall Time with the Consideration of Data Access Concurrency

Liu, Yu-Hang; Sun, Xian-He

2015, 30(2): 227-245, DOI: 10.1007/s11390-015-1517-2.

51

Cooperative Computing Techniques for a Deeply Fused and Heterogeneous Many-Core Processor Architecture

Zheng, Fang; Li, Hong-Liang; Lv, Hui; Guo, Feng; Xu, Xiao-Hong; Xie, Xiang-Hui

2015, 30(1): 145-162, DOI: 10.1007/s11390-015-1510-9.

52

Improving the Performance and Energy Efficiency of Phase Change Memory Systems

Wang, Qi; Li, Jia-Rui; Wang, Dong-Hui

2015, 30(1): 110-120, DOI: 10.1007/s11390-015-1508-3.

53

Adapting Memory Hierarchies for Emerging Datacenter Interconnects

Jiang, Tao; Hou, Rui; Dong, Jian-Bo; Chai, Lin; McKee, Sally A.; Tian, Bin; Zhang, Li-Xin; Sun, Ning-Hui

2015, 30(1): 97-109, DOI: 10.1007/s11390-015-1507-4.

54

CRAIS: A Crossbar-Based Interconnection Scheme on FPGA for Big Data

Wang, Chao; Li, Xi; Zhou, Xue-Hai

2015, 30(1): 84-96, DOI: 10.1007/s11390-015-1506-5.

55

Exploring Heterogeneous NoC Design Space in Heterogeneous GPU-CPU Architectures

Fang, Juan; Leng, Zhen-Yu; Liu, Si-Tong; Yao, Zhi-Cheng; Sui, Xiu-Feng

2015, 30(1): 74-83, DOI: 10.1007/s11390-015-1505-6.

56

System-Enforced Deterministic Streaming for Efficient Pipeline Parallelism

Zhang, Yu; Li, Zhao-Peng; Cao, Hui-Fang

2015, 30(1): 57-73, DOI: 10.1007/s11390-015-1504-7.

57

An Efficient and Flexible Deterministic Framework for Multithreaded Programs

Lu, Kai; Zhou, Xu; Wang, Xiao-Ping; Bergan, Tom; Chen, Chen

2015, 30(1): 42-56, DOI: 10.1007/s11390-015-1503-8.

58

Using Memory in the Right Way to Accelerate Big Data Processing

Yan, Dong; Yin, Xu-Sen; Lian, Cheng; Zhong, Xiang; Zhou, Xin; Wu, Gan-Sha

2015, 30(1): 30-41, DOI: 10.1007/s11390-015-1502-9.

59

Bipartite-Oriented Distributed Graph Partitioning for Big Learning

Chen, Rong; Shi, Jia-Xin; Chen, Hai-Bo; Zang, Bin-Yu

2015, 30(1): 20-29, DOI: 10.1007/s11390-015-1501-x.

60

CUDA-NP: Realizing Nested Thread-Level Parallelism in GPGPU Applications

Yang, Yi; Li, Chao; Zhou, Huiyang

2015, 30(1): 3-19, DOI: 10.1007/s11390-015-1500-y.

61

Improved Blocking Time Analysis and Evaluation for the Multiprocessor Priority Ceiling Protocol

Yang, Mao-Lin; Lei, Hang; Liao, Yong; Rabee, Furkan

2014, 29(6): 1003-1013, DOI: 10.1007/s11390-014-1485-y.

62

Memory Efficient Two-Pass 3D FFT Algorithm for Intel (R) Xeon Phi(TM) Coprocessor

Liu, Yi-Qun; Li, Yan; Zhang, Yun-Quan; Zhang, Xian-Yi

2014, 29(6): 989-1002, DOI: 10.1007/s11390-014-1484-z.

63

An Intra-Server Interconnect Fabric for Heterogeneous Computing

Cao, Zheng; Liu, Xiao-Li; Li, Qiang; Liu, Xiao-Bing; Wang, Zhan; An, Xue-Jun

2014, 29(6): 976-988, DOI: 10.1007/s11390-014-1483-0.

64

A Static Greedy and Dynamic Adaptive Thread Spawning Approach for Loop-Level Parallelism

Li, Mei-Rong; Zhao, Yin-Liang; Tao, You; Wang, Qi-Ming

2014, 29(6): 962-975, DOI: 10.1007/s11390-014-1482-1.

65

Retention Benefit Based Intelligent Cache Replacement

Li, Ling-Da; Lu, Jun-Lin; Cheng, Xu

2014, 29(6): 947-961, DOI: 10.1007/s11390-014-1481-2.

66

A General Low-Cost Indirect Branch Prediction Using Target Address Pointers

Xie, Zi-Chao; Tong, Dong; Huang, Ming-Kai

2014, 29(6): 929-946, DOI: 10.1007/s11390-014-1480-3.

67

DEAM: Decoupled, Expressive, Area-Efficient Metadata Cache

Liu, Peng; Fang, Lei; Huang, Michael C.

2014, 29(4): 679-691, DOI: 10.1007/s11390-014-1459-0.

68

Scan-Based Attack on Stream Ciphers: A Case Study on eSTREAM Finalists

Zou, Min-Hui; Ma, Kun; Wu, Kai-Jie; Sha, Edwin Hsing-Mean

2014, 29(4): 646-655, DOI: 10.1007/s11390-014-1456-3.

69

OpenMC: Towards Simplifying Programming for TianHe Supercomputers

Liao, Xiang-Ke; Yang, Can-Qun; Tang, Tao; Yi, Hui-Zhan; Wang, Feng; Wu, Qiang; Xue, Jingling

2014, 29(3): 532-546, DOI: 10.1007/s11390-014-1447-4.

70

OpenMDSP: Extending OpenMP to Program Multi-Core DSPs

He, Jiang-Zhou; Chen, Wen-Guang; Chen, Guang-Ri; Zheng, Wei-Min; Tang, Zhi-Zhong; Ye, Han-Dong

2014, 29(2): 316-331, DOI: 10.1007/s11390-014-1433-x.

71

A Non-Forced-Write Atomic Commit Protocol for Cluster File Systems

Shao, Bing-Qing; Zhan, Jun-Wei; Zheng, Cai-Ping; Zhang, Hao; Liu, Zhen-Jun; Xu, Lu

2014, 29(2): 303-315, DOI: 10.1007/s11390-014-1432-y.

72

SAC: Exploiting Stable Set Model to Enhance CacheFiles

Liu, Jian-Liang; Zhang, Yong-Le; Yang, Lin; Guo, Ming-Yang; Liu, Zhen-Jun; Xu, Lu

2014, 29(2): 293-302, DOI: 10.1007/s11390-014-1431-z.

73

A High-Performance and Cost-Efficient Interconnection Network for High-Density Servers

Bao, Wen-Tao; Fu, Bin-Zhang; Chen, Ming-Yu; Zhang, Li-Xin

2014, 29(2): 281-292, DOI: 10.1007/s11390-014-1430-0.

74

Reinventing Memory System Design for Many-Accelerator Architecture

Wang, Ying; Zhang, Lei; Han, Yin-He; Li, Hua-Wei

2014, 29(2): 273-280, DOI: 10.1007/s11390-014-1429-6.

75

MIMS: Towards a Message Interface Based Memory System

Chen, Li-Cheng; Chen, Ming-Yu; Ruan, Yuan; Huang, Yong-Bing; Cui, Ze-Han; Lu, Tian-Yue; Bao, Yun-Gang

2014, 29(2): 255-272, DOI: 10.1007/s11390-014-1428-7.

76

Prevention from Soft Errors via Architecture Elasticity

Yin, Yi-Xiao; Chen, Yun-Ji; Guo, Qi; Chen, Tian-Shi

2014, 29(2): 247-254, DOI: 10.1007/s11390-014-1427-8.

77

A General-Purpose Many-Accelerator Architecture Based on Dataflow Graph Clustering of Applications

Chen, Peng; Zhang, Lei; Han, Yin-He; Chen, Yun-Ji

2014, 29(2): 239-246, DOI: 10.1007/s11390-014-1426-9.

78

An Elastic Architecture Adaptable to Various Application Scenarios

Wu, Yue; Chen, Yun-Ji; Chen, Tian-Shi; Guo, Qi; Zhang, Lei

2014, 29(2): 227-238, DOI: 10.1007/s11390-014-1425-x.

79

Dynamic I/O-Aware Scheduling for Batch-Mode Applications on Chip Multiprocessor Systems of Cluster Platforms

Lv, Fang; Cui, Hui-Min; Wang, Lei; Liu, Lei; Wu, Cheng-Gang; Feng, Xiao-Bing; Yew, Pen-Chung

2014, 29(1): 21-37, DOI: 10.1007/s11390-013-1409-2.

80

Revive Path: Resilient Network-on-Chip Design Through Data Path Salvaging of Router

Han, Yin-He; Liu, Cheng; Lu, Hang; Li, Wen-Bo; Zhang, Lei; Li, Xiao-Wei

2013, 0(6): 1045-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1396-3.

81

A Temporal Locality-Aware Page-Mapped Flash Translation Layer

Kim, Youngjae; Gupta, Aayush; Urgaonkar, Bhuvan

2013, 0(6): 1025-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1395-4.

82

A Robust and Power-Efficient SoC Implementation in 65 nm

Xiao, Bin; Zhang, Yi-Fu; Gao, Yan-Ping; Yang, Liang; Wu, Dong-Mei; Fan, Bao-Xia

2013, 0(4): 682-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1368-7.

83

Thermal-Aware Post Layout Voltage-Island Generation for 3D ICs

Xu, Ning; Ma, Yu-Chun; Liu, Jia; Tao, Shou-Chun

2013, 0(4): 671-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1367-8.

84

Optimizing Parallel S (n) Sweeps on Unstructured Grids for Multi-Core Clusters

Yan, Jie; Tan, Guang-Ming; Sun, Ning-Hui

2013, 0(4): 657-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1366-9.

85

Affinity-Based Network Interfaces for Efficient Communication on Multicore Architectures

Ortiz, Andres; Ortega, Julio; Diaz, Antonio F.; Prieto, Alberto

2013, 0(3): 508-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1352-2.

86

TSV Minimization for Circuit - Partitioned 3D SoC Test Wrapper Design

Cheng, Yuan-Qing; Zhang, Lei; Han, Yin-He; Li, Xiao-Wei

2013, 0(1): 119-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1316-6.

87

Resources Snapshot Model for Concurrent Transactions in Multi-Core Processors

Zhao, Lei; Yang, Ji-Wen

2013, 0(1): 106-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1315-7.

88

MPFFT: An Auto-Tuning FFT Library for OpenCL GPUs

Li, Yan; Zhang, Yun-Quan; Liu, Yi-Qun; Long, Guo-Ping; Jia, Hai-Peng

2013, 0(1): 90-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1314-8.

89

Design and Implementation of an Extended Collectives Library for Unified Parallel C

Teijeiro, Carlos; Taboada, Guillermo L.; Tourino, Juan; Doallo, Ramon; Mourino, Jose C.; Mallon, Damian A.; Wibecan, Brian

2013, 0(1): 72-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1313-9.

90

Energy Efficient Run-Time Incremental Mapping for 3-D Networks-on-Chip

Wang, Xiao-Hang; Liu, Peng; Yang, Mei; Palesi, Maurizio; Jiang, Ying-Tao; Huang, Michael C.

2013, 0(1): 54-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1312-x.

91

CSWL: Cross-SSD Wear-Leveling Method in SSD-Based RAID Systems for System Endurance and Performance

Du, Yi-Mo; Xiao, Nong; Liu, Fang; Chen, Zhi-Guang

2013, 0(1): 28-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1310-z.

92

Reorder Write Sequence by Hetero-Buffer to Extend SSD's Lifespan

Chen, Zhi-Guang; Xiao, Nong; Liu, Fang; Du, Yi-Mo

2013, 0(1): 14-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1309-5.

93

Pinned OS/Services: A Case Study of XML Parsing on Intel SCC

Tang, Jie; Thanarungroj, Pollawat; Liu, Chen; Liu, Shao-Shan; Gu, Zhi-Min; Gaudiot, Jean-Luc

2013, 0(1): 3-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1308-6.


TOP

 

Artificial Intelligence and Pattern Recognition

1

Survey

Recent Advances on Neural Headline Generation

Ayana; Shen, Shi-Qi; Lin, Yan-Kai; Tu, Cun-Chao; Zhao, Yu; Liu, Zhi-Yuan; Sun, Mao-Song

2017, 32(4): 768-784, DOI: 10.1007/s11390-017-1758-3.

2

Survey

A Survey on Human Performance Capture and Animation

Xia, Shihong; Gao, Lin; Lai, Yu-Kun; Yuan, Ming-Ze; Chai, Jinxiang

2017, 32(3): 536-554, DOI: 10.1007/s11390-017-1742-y.

3

Survey

A Survey on Pre-Processing in Image Matting

Yao, Gui-Lin

2017, 32(1): 122-138, DOI: 10.1007/s11390-017-1709-z.

4

Survey

Subgroup Discovery Algorithms: A Survey and Empirical Evaluation

Helal, Sumyea

2016, 31(3): 561-576, DOI: 10.1007/s11390-016-1647-1.

5

Survey

Crowd Simulation and Its Applications: Recent Advances

Xu, Ming-Liang; Jiang, Hao; Jin, Xiao-Gang; Deng, Zhigang

2014, 29(5): 799-811, DOI: 10.1007/s11390-014-1469-y.

6

Survey

Name-Face Association in Web Videos: A Large-Scale Dataset, Baselines, and Open Issues

Chen, Zhi-Neng; Ngo, Chong-Wah; Zhang, Wei; Cao, Juan; Jiang, Yu-Gang

2014, 29(5): 785-798, DOI: 10.1007/s11390-014-1468-z.

7

Survey

A Survey of Commonsense Knowledge Acquisition

Zang, Liang-Jun; Cao, Cong; Cao, Ya-Nan; Wu, Yu-Ming; Cao, Cun-Gen

2013, 28(4): 689-719, DOI: 10.1007/s11390-013-1369-6.

8

Survey

Arabic Bank Check Processing: State of the Art

Ahmad, Irfan; Mahmoud, Sabri A.

2013, 28(2): 285-299, DOI: 10.1007/s11390-013-1332-6.

9

A Configurable Circuit for Cross-Correlation in Real-Time Image Matching

Zhou, Quan; Yang, Liang; Cao, Hui

2017, 32(6): 1305-1318, DOI: 10.1007/s11390-017-1765-4.

10

Supervised Vessels Classification Based on Feature Selection

Zou, Bei-Ji; Chen, Yao; Zhu, Cheng-Zhang; Chen, Zai-Liang; Zhang, Zi-Qian

2017, 32(6): 1222-1230, DOI: 10.1007/s11390-017-1796-x.

11

Automatic Anterior Lamina Cribrosa Surface Depth Measurement Based on Active Contour and Energy Constraint

Chen, Zai-Liang; Peng, Peng; Zou, Bei-Ji; Shen, Hai-Lan; Wei, Hao; Zhao, Rong-Chang

2017, 32(6): 1214-1221, DOI: 10.1007/s11390-017-1795-y.

12

Stable Real-Time Surgical Cutting Simulation of Deformable Objects Embedded with Arbitrary Triangular Meshes

Jia, Shi-Yu; Pan, Zhen-Kuan; Wang, Guo-Dong; Zhang, Wei-Zhong; Yu, Xiao-Kang

2017, 32(6): 1198-1213, DOI: 10.1007/s11390-017-1794-z.

13

Non-Frontal Facial Expression Recognition Using a Depth-Patch Based Deep Neural Network

Yao, Nai-Ming; Chen, Hui; Guo, Qing-Pei; Wang, Hong-An

2017, 32(6): 1172-1185, DOI: 10.1007/s11390-017-1792-1.

14

Estimation of Vehicle Pose and Position with Monocular Camera at Urban Road Intersections

Yuan, Jin-Zhao; Chen, Hui; Zhao, Bin; Xu, Yanyan

2017, 32(6): 1150-1161, DOI: 10.1007/s11390-017-1790-3.

15

Three-Layer Joint Modeling of Chinese Trigger Extraction with Constraints on Trigger and Argument Semantics

Li, Pei-Feng; Zhou, Guo-Dong

2017, 32(5): 1044-1056, DOI: 10.1007/s11390-017-1780-5.

16

Improving the Quality of Crowdsourced Image Labeling via Label Similarity

Fang, Yi-Li; Sun, Hai-Long; Chen, Peng-Peng; Deng, Ting

2017, 32(5): 877-889, DOI: 10.1007/s11390-017-1770-7.

17

Crowd-Guided Entity Matching with Consolidated Textual Data

Li, Zhi-Xu; Yang, Qiang; Liu, An; Liu, Guan-Feng; Zhu, Jia; Xu, Jia-Jie; Zheng, Kai; Zhang, Min

2017, 32(5): 858-876, DOI: 10.1007/s11390-017-1769-0.

18

COSSET plus : Crowdsourced Missing Value Imputation Optimized by Knowledge Base

Wang, Hong-Zhi; Qi, Zhi-Xin; Shi, Ruo-Xi; Li, Jian-Zhong; Gao, Hong

2017, 32(5): 845-857, DOI: 10.1007/s11390-017-1768-1.

19

An Experimental Study of Text Representation Methods for Cross-Site Purchase Preference Prediction Using the Social Text Data

Bai, Ting; Dou, Hong-Jian; Zhao, Wayne Xin; Yang, Ding-Yi; Wen, Ji-Rong

2017, 32(4): 828-842, DOI: 10.1007/s11390-017-1763-6.

20

Relation Enhanced Neural Model for Type Classification of Entity Mentions with a Fine-Grained Taxonomy

Cui, Kai-Yuan; Ren, Peng-Jie; Chen, Zhu-Min; Lian, Tao; Ma, Jun

2017, 32(4): 814-827, DOI: 10.1007/s11390-017-1762-7.

21

Type-Aware Question Answering over Knowledge Base with Attention-Based Tree-Structured Neural Networks

Yin, Jun; Zhao, Wayne Xin; Li, Xiao-Ming

2017, 32(4): 805-813, DOI: 10.1007/s11390-017-1761-8.

22

Optimizing Non-Decomposable Evaluation Metrics for Neural Machine Translation

Shen, Shi-Qi; Liu, Yang; Sun, Mao-Song

2017, 32(4): 796-804, DOI: 10.1007/s11390-017-1760-9.

23

Emphasizing Essential Words for Sentiment Classification Based on Recurrent Neural Networks

Hu, Fei; Li, Li; Zhang, Zi-Li; Wang, Jing-Yuan; Xu, Xiao-Fei

2017, 32(4): 785-795, DOI: 10.1007/s11390-017-1759-2.

24

Exploiting Unlabeled Data for Neural Grammatical Error Detection

Liu, Zhuo-Ran; Liu, Yang

2017, 32(4): 758-767, DOI: 10.1007/s11390-017-1757-4.

25

Neural Parse Combination

Yang, Lin-Er; Sun, Mao-Song; Cheng, Yong; Zhang, Jia-Cheng; Liu, Zheng-Hao; Luan, Huan-Bo; Liu, Yang

2017, 32(4): 749-757, DOI: 10.1007/s11390-017-1756-5.

26

Deep Multimodal Reinforcement Network with Contextually Guided Recurrent Attention for Image Question Answering

Jiang, Ai-Wen; Liu, Bo; Wang, Ming-Wen

2017, 32(4): 738-748, DOI: 10.1007/s11390-017-1755-6.

27

Retrieving Aerial Scene Images with Learned Deep Image-Sketch Features

Jiang, Tian-Bi; Xia, Gui-Song; Lu, Qi-Kai; Shen, Wei-Ming

2017, 32(4): 726-737, DOI: 10.1007/s11390-017-1754-7.

28

Weighted Co-Training for Cross-Domain Image Sentiment Classification

Chen, Meng; Zhang, Lin-Lin; Yu, Xiaohui; Liu, Yang

2017, 32(4): 714-725, DOI: 10.1007/s11390-017-1753-8.

29

Directional Edge Boxes: Exploiting Inner Normal Direction Cues for Effective Object Proposal Generation

Bai, Xiang; Zhang, Zheng; Wang, Hong-Yang; Shen, Wei

2017, 32(4): 701-713, DOI: 10.1007/s11390-017-1752-9.

30

Objectness Region Enhancement Networks for Scene Parsing

Ou, Xin-Yu; Li, Ping; Ling, He-Fei; Liu, Si; Wang, Tian-Jiang; Li, Dan

2017, 32(4): 683-700, DOI: 10.1007/s11390-017-1751-x.

31

Balanced Quantization: An Effective and Efficient Approach to Quantized Neural Networks

Zhou, Shu-Chang; Wang, Yu-Zhi; Wen, He; He, Qin-Yao; Zou, Yu-Heng

2017, 32(4): 667-682, DOI: 10.1007/s11390-017-1750-y.

32

EntityManager: Managing Dirty Data Based on Entity Resolution

Liu, Xue-Li; Wang, Hong-Zhi; Li, Jian-Zhong; Gao, Hong

2017, 32(3): 644-662, DOI: 10.1007/s11390-017-1731-1.

33

Length-Changeable Incremental Extreme Learning Machine

Wu, You-Xi; Liu, Dong; Jiang, He

2017, 32(3): 630-643, DOI: 10.1007/s11390-017-1746-7.

34

Optimal Path Embedding in the Exchanged Crossed Cube

Zhou, Dong-Fang; Fan, Jian-Xi; Lin, Cheng-Kuan; Cheng, Bao-Lei; Zhou, Jing-Ya; Liu, Zhao

2017, 32(3): 618-629, DOI: 10.1007/s11390-017-1729-8.

35

Prior-Free Dependent Motion Segmentation Using Helmholtz-Hodge Decomposition Based Object-Motion Oriented Map

Zhang, Cui-Cui; Liu, Zhi-Lei

2017, 32(3): 520-535, DOI: 10.1007/s11390-017-1741-z.

36

Discriminative Histogram Intersection Metric Learning and Its Applications

Hao, Peng-Yi; Xia, Yang; Li, Xiao-Xin; Kamata, Sei-ichiro; Chen, Sheng-Yong

2017, 32(3): 507-519, DOI: 10.1007/s11390-017-1740-0.

37

Captioning Videos Using Large-Scale Image Corpus

Du, Xiao-Yu; Yang, Yang; Yang, Liu; Shen, Fu-Min; Qin, Zhi-Guang; Tang, Jin-Hui

2017, 32(3): 480-493, DOI: 10.1007/s11390-017-1738-7.

38

Collective Representation for Abnormal Event Detection

Ye, Renzhen; Li, Xuelong

2017, 32(3): 470-479, DOI: 10.1007/s11390-017-1737-8.

39

Medical Sign Recognition of Lung Nodules Based on Image Retrieval with Semantic Features and Supervised Hashing

Zhao, Juan-Juan; Pan, Ling; Zhao, Peng-Fei; Tang, Xiao-Xian

2017, 32(3): 457-469, DOI: 10.1007/s11390-017-1736-9.

40

Temporally Consistent Depth Map Prediction Using Deep Convolutional Neural Network and Spatial-Temporal Conditional Random Field

Zhao, Xu-Ran; Wang, Xun; Chen, Qi-Chao

2017, 32(3): 443-456, DOI: 10.1007/s11390-017-1735-x.

41

Static Scene Illumination Estimation from Videos with Applications

Liu, Bin; Xu, Kun; Martin, Ralph R.

2017, 32(3): 430-442, DOI: 10.1007/s11390-017-1734-y.

42

Photographic Appearance Enhancement via Detail-Based Dictionary Learning

Xie, Zhi-Feng; Tang, Shi; Huang, Dong-Jin; Ding, You-Dong; Ma, Li-Zhuang

2017, 32(3): 417-429, DOI: 10.1007/s11390-017-1733-z.

43

Parallel Incremental Frequent Itemset Mining for Large Data

Song, Yu-Geng; Cui, Hui-Min; Feng, Xiao-Bing

2017, 32(2): 368-385, DOI: 10.1007/s11390-017-1726-y.

44

Automatic Fall Detection Using Membership Based Histogram Descriptors

Ben Ismail, Mohamed Maher; Bchir, Ouiem

2017, 32(2): 356-367, DOI: 10.1007/s11390-017-1725-z.

45

A Novel Hardware/Software Partitioning Method Based on Position Disturbed Particle Swarm Optimization with Invasive Weed Optimization

Yan, Xiao-Hu; He, Fa-Zhi; Chen, Yi-Lin

2017, 32(2): 340-355, DOI: 10.1007/s11390-017-1714-2.

46

On Participation Constrained Team Formation

Zhou, Yu; Huang, Jian-Bin; Jia, Xiao-Lin; Sun, He-Li

2017, 32(1): 139-154, DOI: 10.1007/s11390-017-1710-6.

47

Sparse Support Vector Machine with L (p) Penalty for Feature Selection

Yao, Lan; Zeng, Feng; Li, Dong-Hui; Chen, Zhi-Gang

2017, 32(1): 68-77, DOI: 10.1007/s11390-017-1706-2.

48

A Tensor Neural Network with Layerwise Pretraining: Towards Effective Answer Retrieval

Bao, Xin-Qi; Wu, Yun-Fang

2016, 31(6): 1151-1160, DOI: 10.1007/s11390-016-1689-4.

49

Using Computational Intelligence Algorithms to Solve the Coalition Structure Generation Problem in Coalitional Skill Games

Liu, Yang; Zhang, Guo-Fu; Su, Zhao-Pin; Yue, Feng; Jiang, Jian-Guo

2016, 31(6): 1136-1150, DOI: 10.1007/s11390-016-1688-5.

50

UiLog: Improving Log-Based Fault Diagnosis by Log Analysis

Zou, De-Qing; Qin, Hao; Jin, Hai

2016, 31(5): 1038-1052, DOI: 10.1007/s11390-016-1678-7.

51

Budget Allocation for Maximizing Viral Advertising in Social Networks

Zhang, Bo-Lei; Qian, Zhu-Zhong; Li, Wen-Zhong; Tang, Bin; Lu, Sang-; Fu, Xiaoming

2016, 31(4): 759-775, DOI: 10.1007/s11390-016-1661-3.

52

Web News Extraction via Tag Path Feature Fusion Using DS Theory

Wu, Gong-Qing; Li, Lei; Li, Li; Wu, Xindong

2016, 31(4): 661-672, DOI: 10.1007/s11390-016-1655-1.

53

Learning Better Word Embedding by Asymmetric Low-Rank Projection of Knowledge Graph

Tian, Fei; Gao, Bin; Chen, En-Hong; Liu, Tie-Yan

2016, 31(3): 624-634, DOI: 10.1007/s11390-016-1651-5.

54

A Hybrid Method of Domain Lexicon Construction for Opinion Targets Extraction Using Syntax and Semantics

Liao, Chun; Feng, Chong; Yang, Sen; Huang, He-Yan

2016, 31(3): 595-603, DOI: 10.1007/s11390-016-1649-z.

55

Trinity: Walking on a User-Object-Tag Heterogeneous Network for Personalised Recommendations

Gan, Ming-Xin; Sun, Lily; Jiang, Rui

2016, 31(3): 577-594, DOI: 10.1007/s11390-016-1648-0.

56

Texture Repairing by Unified Low Rank Optimization

Liang, Xiao; Ren, Xiang; Zhang, Zhengdong; Ma, Yi

2016, 31(3): 525-546, DOI: 10.1007/s11390-016-1645-3.

57

A Modified Fuzzy C-Means Algorithm for Brain MR Image Segmentation and Bias Field Correction

Deng, Wen-Qian; Li, Xue-Mei; Gao, Xifeng; Zhang, Cai-Ming

2016, 31(3): 501-511, DOI: 10.1007/s11390-016-1643-5.

58

Multi-Task Learning for Food Identification and Analysis with Deep Convolutional Neural Networks

Zhang, Xi-Jin; Lu, Yi-Fan; Zhang, Song-Hai

2016, 31(3): 489-500, DOI: 10.1007/s11390-016-1642-6.

59

A Linear Approach for Depth and Colour Camera Calibration Using Hybrid Parameters

Cheng, Ke-Li; Ju, Xuan; Tong, Ruo-Feng; Tang, Min; Chang, Jian; Zhang, Jian-Jun

2016, 31(3): 479-488, DOI: 10.1007/s11390-016-1641-7.

60

View-Aware Image Object Compositing and Synthesis from Multiple Sources

Chen, Xiang; Xu, Wei-Wei; Yeung, Sai-Kit; Zhou, Kun

2016, 31(3): 463-478, DOI: 10.1007/s11390-016-1640-8.

61

Tuning the Learning Rate for Stochastic Variational Inference

Li, Xi-Ming; Ouyang, Ji-Hong

2016, 31(2): 428-436, DOI: 10.1007/s11390-016-1636-4.

62

A Parallel Genetic Algorithm Based on Spark for Pairwise Test Suite Generation

Qi, Rong-Zhi; Wang, Zhi-Jian; Li, Shui-Yan

2016, 31(2): 417-427, DOI: 10.1007/s11390-016-1635-5.

63

A Parallel Markov Cerebrovascular Segmentation Algorithm Based on Statistical Model

Cao, Rong-Fei; Wang, Xing-Ce; Wu, Zhong-Ke; Zhou, Ming-Quan; Liu, Xin-Yu

2016, 31(2): 400-416, DOI: 10.1007/s11390-016-1634-6.

64

A Novel Spatial Pooling Strategy for Image Quality Assessment

Li, Qiaohong; Fang, Yu-Ming; Xu, Jing-Tao

2016, 31(2): 225-234, DOI: 10.1007/s11390-016-1623-9.

65

Adaptive Photon Mapping Based on Gradient

Kang, Chun-Meng; Wang, Lu; Xu, Yan-Ning; Meng, Xiang-Xu; Song, Yuan-Jie

2016, 31(1): 217-224, DOI: 10.1007/s11390-016-1622-x.

66

Modelling Spiking Neural Network from the Architecture Evaluation Perspective

Ji, Yu; Zhang, You-Hui; Zheng, Wei-Min

2016, 31(1): 50-59, DOI: 10.1007/s11390-016-1611-0.

67

SEIP: System for Efficient Image Processing on Distributed Platform

Liu, Tao; Liu, Yi; Li, Qin; Wang, Xiang-Rong; Gao, Fei; Zhu, Yan-Chao; Qian De-Pei

2015, 30(6): 1215-1232, DOI: 10.1007/s11390-015-1595-1.

68

From Interest to Location: Neighbor-Based Friend Recommendation in Social Media

Zhu, Jin-Qi; Lu, Li; Ma, Chun-Mei

2015, 30(6): 1188-1200, DOI: 10.1007/s11390-015-1593-3.

69

Discovering Family Groups in Passenger Social Networks

Wan, Huai-Yu; Wang, Zhi-Wei; Lin, You-Fang; Jia, Xu-Guang; Zhou, Yuan-Wei

2015, 30(5): 1141-1153, DOI: 10.1007/s11390-015-1589-z.

70

Microblog Sentiment Analysis with Emoticon Space Model

Jiang, Fei; Liu, Yi-Qun; Luan, Huan-Bo; Sun, Jia-Shen; Zhu, Xuan; Zhang, Min; Ma, Shao-Ping

2015, 30(5): 1120-1129, DOI: 10.1007/s11390-015-1587-1.

71

Clustering Context-Dependent Opinion Target Words in Chinese Product Reviews

Zhang, Yu; Liu, Miao; Xia, Hai-Xia

2015, 30(5): 1109-1119, DOI: 10.1007/s11390-015-1586-2.

72

Anomaly Detection in Microblogging via Co-Clustering

Yang, Wu; Shen, Guo-Wei; Wang, Wei; Gong, Liang-Yi; Yu, Miao; Dong, Guo-Zhong

2015, 30(5): 1097-1108, DOI: 10.1007/s11390-015-1585-3.

73

Detecting Marionette Microblog Users for Improved Information Credibility

Wu, Xian; Fan, Wei; Gao, Jing; Feng, Zi-Ming; Yu, Yong

2015, 30(5): 1082-1096, DOI: 10.1007/s11390-015-1584-4.

74

iBole: A Hybrid Multi-Layer Architecture for Doctor Recommendation in Medical Social Networks

Gong, Ji-Bing; Wang, Li-Li; Sun, Sheng-Tao; Peng, Si-Wei

2015, 30(5): 1073-1081, DOI: 10.1007/s11390-015-1583-5.

75

Tag Correspondence Model for User Tag Suggestion

Tu, Cun-Chao; Liu, Zhi-Yuan; Sun, Mao-Song

2015, 30(5): 1063-1072, DOI: 10.1007/s11390-015-1582-6.

76

Mining Intention-Related Products on Online Q&A Community

Duan, Jun-Wen; Chen, Yi-Heng; Liu, Ting; Ding, Xiao

2015, 30(5): 1054-1062, DOI: 10.1007/s11390-015-1581-7.

77

Social Trust Aware Item Recommendation for Implicit Feedback

Guo, Lei; Ma, Jun; Jiang, Hao-Ran; Chen, Zhu-Min; Xing, Chang-Ming

2015, 30(5): 1039-1053, DOI: 10.1007/s11390-015-1580-8.

78

Multi-Factor Duplicate Question Detection in Stack Overflow

Zhang, Yun; Lo, David; Xia, Xin; Sun, Jian-Ling

2015, 30(5): 981-997, DOI: 10.1007/s11390-015-1576-4.

79

When Factorization Meets Heterogeneous Latent Topics: An Interpretable Cross-Site Recommendation Framework

Xin, Xin; Lin, Chin-Yew; Wei, Xiao-Chi; Huang, He-Yan

2015, 30(4): 917-932, DOI: 10.1007/s11390-015-1570-x.

80

Leveraging Large Data with Weak Supervision for Joint Feature and Opinion Word Extraction

Fang, Lei; Liu, Biao; Huang, Min-Lie

2015, 30(4): 903-916, DOI: 10.1007/s11390-015-1569-3.

81

Learning to Predict Links by Integrating Structure and Interaction Information in Microblogs

Jia, Yan-Tao; Wang, Yuan-Zhuo; Cheng, Xue-Qi

2015, 30(4): 829-842, DOI: 10.1007/s11390-015-1563-9.

82

The Best Answers? Think Twice: Identifying Commercial Campagins in the CQA Forums

Chen, Cheng; Wu, Kui; Srinivasan, Venkatesh; Kesav, Bharadwaj R.

2015, 30(4): 810-828, DOI: 10.1007/s11390-015-1562-x.

83

A Structure Learning Algorithm for Bayesian Network Using Prior Knowledge

Xu, Jun-Gang; Zhao, Yue; Chen, Jian; Han, Chao

2015, 30(4): 713-724, DOI: 10.1007/s11390-015-1556-8.

84

A Privacy-Preserving Attribute-Based Reputation System in Online Social Networks

Guo, Linke; Zhang, Chi; Fang, Yuguang; Lin, Phone

2015, 30(3): 578-597, DOI: 10.1007/s11390-015-1547-9.

85

Enlarging Image by Constrained Least Square Approach with Shape Preserving

Zhang, Fan; Zhang, Xin; Qin, Xue-Ying; Zhang, Cai-Ming

2015, 30(3): 489-498, DOI: 10.1007/s11390-015-1539-9.

86

Structure-Aware Nonlocal Optimization Framework for Image Colorization

Zhao, Han-Li; Nie, Gui-Zhi; Li, Xu-Jie; Jin, Xiao-Gang; Pan, Zhi-Geng

2015, 30(3): 478-488, DOI: 10.1007/s11390-015-1538-x.

87

PhotoPrev: Unifying Context and Content Cues to Enhance Personal Photo Revisitation

Jin, Li; Liu, Gang-Li; Zhao, Liang; Feng, Ling

2015, 30(3): 453-466, DOI: 10.1007/s11390-015-1536-z.

88

Raw Trajectory Rectification via Scene-Free Splitting and Stitching

Guo, Chun-Chao; Hu, Xiao-Jun; Lai, Jian-Huang; Shi, Shi-Chang; Chen, Shi-Zhe

2015, 30(2): 364-372, DOI: 10.1007/s11390-015-1529-y.

89

Robust Video Text Detection with Morphological Filtering Enhanced MSER

Zhuge, Yun-Zhi; Lu, Hu-Chuan

2015, 30(2): 353-363, DOI: 10.1007/s11390-015-1528-z.

90

RGB-D Hand-Held Object Recognition Based on Heterogeneous Feature Fusion

Lv, Xiong; Jiang, Shu-Qiang; Herranz, Luis; Wang, Shuang

2015, 30(2): 340-352, DOI: 10.1007/s11390-015-1527-0.

91

VFM: Visual Feedback Model for Robust Object Recognition

Wang, Chong; Huang, Kai-Qi

2015, 30(2): 325-339, DOI: 10.1007/s11390-015-1526-1.

92

Global Optimization for Advertisement Selection in Sponsored Search

Cui, Qing; Bai, Feng-Shan; Gao, Bin; Liu, Tie-Yan

2015, 30(2): 295-310, DOI: 10.1007/s11390-015-1523-4.

93

Merge-Weighted Dynamic Time Warping for Speech Recognition

Zhang, Xiang-Lilan; Luo, Zhi-Gang; Li, Ming

2014, 29(6): 1072-1082, DOI: 10.1007/s11390-014-1491-0.

94

Semisuperyised Sparse Multi linear Discriminant Analysis

Huang, Kai; Zhang, Li-Qing

2014, 29(6): 1058-1071, DOI: 10.1007/s11390-014-1490-1.

95

Encoding Spatial Context for Large-Scale Partial-Duplicate Web Image Retrieval

Zhou, Wen-Gang; Li, Hou-Qiang; Lu, Yijuan; Tian, Qi

2014, 29(5): 837-848, DOI: 10.1007/s11390-014-1472-3.

96

Assisting Visually Impaired People to Acquire Targets on a Large Wall-Mounted Display

Kim, Kibum; Ren, Xiangshi

2014, 29(5): 825-836, DOI: 10.1007/s11390-014-1471-4.

97

Designing Motion Gesture Interfaces in Mobile Phones for Blind People

Dim, Nem Khan; Ren, Xiangshi

2014, 29(5): 812-824, DOI: 10.1007/s11390-014-1470-5.

98

Seeing Human Weight from a Single RGB-D Image

Nguyen, Tam V.; Feng, Jiashi; Yan, Shuicheng

2014, 29(5): 777-784, DOI: 10.1007/s11390-014-1467-0.

99

Protect You More Than Blank: Anti-Learning Sensitive User Information in the Social Networks

Yuan, Mingxuan; Chen, Lei; Yu, Philip S.; Mei, Hong

2014, 29(5): 762-776, DOI: 10.1007/s11390-014-1466-1.

100

Grading the Severity of Mispronunciations in CAPT Based on Statistical Analysis and Computational Speech Perception

Jia, Jia; Leung, Wai-Kim; Wu, Yu-Hao; Zhang, Xiu-Long; Wang, Hao; Cai, Lian-Hong; Meng, Helen M.

2014, 29(5): 751-761, DOI: 10.1007/s11390-014-1465-2.

101

Discovering High-Quality Threaded Discussions in Online Forums

Lee, Jung-Tae; Yang, Min-Chul; Rim, Hae-Chang

2014, 29(3): 519-531, DOI: 10.1007/s11390-014-1446-5.

102

Exploring the Interactions of Storylines from Informative News Events

Hu, Po; Huang, Min-Lie; Zhu, Xiao-Yan

2014, 29(3): 502-518, DOI: 10.1007/s11390-014-1445-6.

103

Optimal Set Cover Formulation for Exclusive Row Biclustering of Gene Expression

Painsky, Amichai; Rosset, Saharon

2014, 29(3): 423-435, DOI: 10.1007/s11390-014-1440-y.

104

ConfDTree: A Statistical Method for Improving Decision Trees

Katz, Gilad; Shabtai, Asaf; Rokach, Lior; Ofek, Nir

2014, 29(3): 392-407, DOI: 10.1007/s11390-014-1438-5.

105

Higher-Order Smoothing: A Novel Semantic Smoothing Method for Text Classification

Poyraz, Mitat; Kilimci, Zeynep Hilal; Ganiz, Murat Can

2014, 29(3): 376-391, DOI: 10.1007/s11390-014-1437-6.

106

Inductive Model Generation for Text Classification Using a Bipartite Heterogeneous Network

Rossi, Rafael Geraldeli; Lopes, Alneu de Andrade; Faleiros, Thiago de Paulo; Rezende, Solange Oliveira

2014, 29(3): 361-375, DOI: 10.1007/s11390-014-1436-7.

107

Movie Scene Recognition Using Panoramic Frame and Representative Feature Patches

Gao, Guang-Yu; Ma, Hua-Dong

2014, 29(1): 155-164, DOI: 10.1007/s11390-014-1418-9.

108

Semantic Role Labeling of Chinese Nominal Predicates with Dependency-Driven Constituent Parse Tree Structure

Wang, Hong-Ling; Zhou, Guo-Dong

2013, 28(6): 1117-1126, DOI: 10.1007/s11390-013-1402-9.

109

Improving Syntactic Parsing of Chinese with Empty Element Recovery

Zhou, Guo-Dong; Li, Pei-Feng

2013, 28(6): 1106-1116, DOI: 10.1007/s11390-013-1401-x.

110

A Substitution-Translation-Restoration Framework for Handling Unknown Words in Statistical Machine Translation

Zhang, Jia-Jun; Zhai, Fei-Fei; Zong, Cheng-Qing

2013, 28(5): 907-918, DOI: 10.1007/s11390-013-1386-5.

111

Comparative Analysis of Different Evaluation Functions for Protein Structure Prediction Under the HP Model

Garza-Fabre, Mario; Rodriguez-Tello, Eduardo; Toscano-Pulido, Gregorio

2013, 28(5): 868-889, DOI: 10.1007/s11390-013-1384-7.

112

A Visual Analysis Approach for Community Detection of Multi-Context Mobile Social Networks

Ma, Yu-Xin; Xu, Jia-Yi; Peng, Di-Chao; Zhang, Ting; Jin, Cheng-Zhe; Qu, Hua-Min; Chen, Wei; Peng, Qun-Sheng

2013, 28(5): 797-809, DOI: 10.1007/s11390-013-1378-5.

113

A Novel Web Video Event Mining Framework with the Integration of Correlation and Co-Occurrence Information

Zhang, Cheng-De; Wu, Xiao; Shyu, Mei-Ling; Peng, Qiang

2013, 28(5): 788-796, DOI: 10.1007/s11390-013-1377-6.

114

A Novel Approach Based on Multi-View Content Analysis and Semi-Supervised Enrichment for Movie Recommendation

Qu, Wen; Song, Kai-Song; Zhang, Yi-Fei; Feng, Shi; Wang, Da-Ling; Yu, Ge

2013, 28(5): 776-787, DOI: 10.1007/s11390-013-1376-7.

115

Class-Driven Non-Negative Matrix Factorization for Image Representation

Xiao, Yan-Hui; Zhu, Zhen-Feng; Zhao, Yao; Wei, Yun-Chao

2013, 28(5): 751-761, DOI: 10.1007/s11390-013-1374-9.

116

Parameter Control of Genetic Algorithms by Learning and Simulation of Bayesian Networks - A Case Study for the Optimal Ordering of Tables

Bielza, Concha; Fernandez del Pozo, Juan A.; Larranaga, Pedro

2013, 28(4): 720-731, DOI: 10.1007/s11390-013-1370-0.

117

CORE: Common Region Extension Based Multiple Protein Structure Alignment for Producing Multiple Solution

Kim, Woo-Cheol; Park, Sanghyun; Won, Jung-Im

2013, 28(4): 647-656, DOI: 10.1007/s11390-013-1365-x.

118

SUBic: A Scalable Unsupervised Framework for Discovering High Quality Biclusters

Lee, Jooil; Jin, Yanhua; Lee, Won Suk

2013, 28(4): 636-646, DOI: 10.1007/s11390-013-1364-y.

119

Securing Recommender Systems Against Shilling Attacks Using Social-Based Clustering

Zhang, Xiang-Liang; Lee, Tak Man Desmond; Pitsilis, Georgios

2013, 28(4): 616-624, DOI: 10.1007/s11390-013-1362-0.

120

Mining Botnets and Their Evolution Patterns

Choi, Jaehoon; Kang, Jaewoo; Lee, Jinseung; Song, Chihwan; Jin, Qingsong; Lee, Sunwon; Uh, Jinsun

2013, 28(4): 605-615, DOI: 10.1007/s11390-013-1361-1.

121

Interactive Depth-of-Field Rendering with Secondary Rays

Xie, Guo-Fu; Sun, Xin; Wang, Wen-Cheng

2013, 28(3): 490-498, DOI: 10.1007/s11390-013-1350-4.

122

Manifold Constrained Transfer of Facial Geometric Knowledge for 3D Caricature Reconstruction

Liu, Jun-Fa; He, Wen-Jing; Chen, Tao; Chen, Yi-Qiang

2013, 28(3): 479-489, DOI: 10.1007/s11390-013-1349-x.

123

Lighting Estimation of a Convex Lambertian Object Using Redundant Spherical Harmonic Frames

Zhao, Wen-Yong; Chen, Shao-Lin; Zheng, Yuan; Peng, Si-Long

2013, 28(3): 454-467, DOI: 10.1007/s11390-013-1347-z.

124

An Efficient and Spam-Robust Proximity Measure Between Communication Entities

Jeon, Joo Hyuk; Song, Jihwan; Kwon, Jeong Eun; Lee, Yoon Joon; Park, Man Ho; Kim, Myoung Ho

2013, 28(2): 394-400, DOI: 10.1007/s11390-013-1339-z.

125

Query Intent Disambiguation of Keyword-Based Semantic Entity Search in Dataspaces

Yang, Dan; Shen, De-Rong; Yu, Ge; Kou, Yue; Nie, Tie-Zheng

2013, 28(2): 382-393, DOI: 10.1007/s11390-013-1338-0.

126

Optimal Feature Extraction Using Greedy Approach for Random Image Components and Subspace Approach in Face Recognition

Swami, Mathu Soothana S. Kumar Retna; Karuppiah, Muneeswaran

2013, 28(2): 322-328, DOI: 10.1007/s11390-013-1333-5.

127

Possibilistic Exponential Fuzzy Clustering

Treerattanapitak, Kiatichai; Jaruskulchai, Chuleerat

2013, 28(2): 311-321, DOI: 10.1007/s11390-013-1331-7.

128

Parameter-Free Search of Time-Series Discord

Luo, Wei; Gallagher, Marcus; Wiles, Janet

2013, 28(2): 300-310, DOI: 10.1007/s11390-013-1330-8.

129

Nondeterministic Probabilistic Petri Net - A New Method to Study Qualitative and Quantitative Behaviors of System

Liu, Yang; Miao, Huai-Kou; Zeng, Hong-Wei; Ma, Yan; Liu, Pan

2013, 28(1): 203-216, DOI: 10.1007/s11390-013-1323-7.

TOP

 

Computer Graphics and Multimedia

1

Survey

A Survey on Human Performance Capture and Animation

Xia, Shihong; Gao, Lin; Lai, Yu-Kun; Yuan, Ming-Ze; Chai, Jinxiang

2017, 32(3): 536-554, DOI: 10.1007/s11390-017-1742-y.

2

Survey

Intelligent Visual Media Processing: When Graphics Meets Vision

Cheng, Ming-Ming; Hou, Qi-Bin; Zhang, Song-Hai; Rosin, Paul L.

2017, 32(1): 110-121, DOI: 10.1007/s11390-017-1681-7.

3

Survey

A Survey of Visual Analytic Pipelines

Wang, Xu-Meng; Zhang, Tian-Ye; Ma, Yu-Xin; Xia, Jing; Chen, Wei

2016, 31(4): 787-804, DOI: 10.1007/s11390-016-1663-1.

4

Survey

Survey on Discrete Surface Ricci Flow

Zhang, Min; Zeng, Wei; Guo, Ren; Luo, Feng; Gu, Xianfeng David

2015, 30(3): 598-613, DOI: 10.1007/s11390-015-1548-8.

5

Survey

A Survey of Blue-Noise Sampling and Its Applications

Yan, Dong-Ming; Guo, Jian-Wei; Wang, Bin; Zhang, Xiao-Peng; Wonka, Peter

2015, 30(3): 439-452, DOI: 10.1007/s11390-015-1535-0.

6

Survey

SRAM-Based FPGA Systems for Safety-Critical Applications: A Survey on Design Standards and Proposed Methodologies

Bernardeschi, Cinzia; Cassano, Luca; Domenici, Andrea

2015, 30(2): 373-390, DOI: 10.1007/s11390-015-1530-5.

7

Survey

Crowd Simulation and Its Applications: Recent Advances

Xu, Ming-Liang; Jiang, Hao; Jin, Xiao-Gang; Deng, Zhigang

2014, 29(5): 799-811, DOI: 10.1007/s11390-014-1469-y.

8

Survey

Name-Face Association in Web Videos: A Large-Scale Dataset, Baselines, and Open Issues

Chen, Zhi-Neng; Ngo, Chong-Wah; Zhang, Wei; Cao, Juan; Jiang, Yu-Gang

2014, 29(5): 785-798, DOI: 10.1007/s11390-014-1468-z.

9

Survey

A Survey of Visual Analytics Techniques and Applications: State-of-the-Art Research and Future Challenges

Sun, Guo-Dao; Wu, Ying-Cai; Liang, Rong-Hua; Liu, Shi-Xia

2013, 0(5): 852-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1383-8.

10

Survey

A Survey on Partial Retrieval of 3D Shapes

Liu, Zhen-Bao; Bu, Shu-Hui; Zhou, Kun; Gao, Shu-Ming; Han, Jun-Wei; Wu, Jun

2013, 0(5): 836-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1382-9.

11

Surface Tension Model Based on Implicit Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics for Fluid Simulation

Wang, Xiao-Kun; Ban, Xiao-Juan; Zhang, Ya-Lan; Liu, Si-Nuo; Ye, Peng-Fei

2017, 32(6): 1186-1197, DOI: 10.1007/s11390-017-1793-0.

12

Mechanical Assembly Packing Problem Using Joint Constraints

Xu, Ming-Liang; Gu, Ning-Bo; Xu, Wei-Wei; Li, Ming-Yuan; Xue, Jun-Xiao; Zhou, Bing

2017, 32(6): 1162-1171, DOI: 10.1007/s11390-017-1791-2.

13

ExquiMo: An Exquisite Corpse Tool for Collaborative 3D Shape Design

Ranaweera, Warunika; Chilana, Parmit; Cohen-Or, Daniel; Zhang, Hao

2017, 32(6): 1138-1149, DOI: 10.1007/s11390-017-1789-9.

14

Minimizing Resource Cost for Camera Stream Scheduling in Video Data Center

Gao, Yi-Hong; Ma, Hua-Dong; Liu, Wu

2017, 32(3): 555-570, DOI: 10.1007/s11390-017-1743-x.

15

Prior-Free Dependent Motion Segmentation Using Helmholtz-Hodge Decomposition Based Object-Motion Oriented Map

Zhang, Cui-Cui; Liu, Zhi-Lei

2017, 32(3): 520-535, DOI: 10.1007/s11390-017-1741-z.

16

Discriminative Histogram Intersection Metric Learning and Its Applications

Hao, Peng-Yi; Xia, Yang; Li, Xiao-Xin; Kamata, Sei-ichiro; Chen, Sheng-Yong

2017, 32(3): 507-519, DOI: 10.1007/s11390-017-1740-0.

17

Automatic Colorization with Improved Spatial Coherence and Boundary Localization

Zhang, Wei; Fang, Chao-Wei; Li, Guan-Bin

2017, 32(3): 494-506, DOI: 10.1007/s11390-017-1739-6.

18

Captioning Videos Using Large-Scale Image Corpus

Du, Xiao-Yu; Yang, Yang; Yang, Liu; Shen, Fu-Min; Qin, Zhi-Guang; Tang, Jin-Hui

2017, 32(3): 480-493, DOI: 10.1007/s11390-017-1738-7.

19

Collective Representation for Abnormal Event Detection

Ye, Renzhen; Li, Xuelong

2017, 32(3): 470-479, DOI: 10.1007/s11390-017-1737-8.

20

Medical Sign Recognition of Lung Nodules Based on Image Retrieval with Semantic Features and Supervised Hashing

Zhao, Juan-Juan; Pan, Ling; Zhao, Peng-Fei; Tang, Xiao-Xian

2017, 32(3): 457-469, DOI: 10.1007/s11390-017-1736-9.

21

Temporally Consistent Depth Map Prediction Using Deep Convolutional Neural Network and Spatial-Temporal Conditional Random Field

Zhao, Xu-Ran; Wang, Xun; Chen, Qi-Chao

2017, 32(3): 443-456, DOI: 10.1007/s11390-017-1735-x.

22

Static Scene Illumination Estimation from Videos with Applications

Liu, Bin; Xu, Kun; Martin, Ralph R.

2017, 32(3): 430-442, DOI: 10.1007/s11390-017-1734-y.

23

CPA-VoD: Cloud and Peer-Assisted Video on Demand System for Mobile Devices

Cheng, Lei-Gen; Cui, Laizhong; Jiang, Yong

2016, 31(6): 1087-1095, DOI: 10.1007/s11390-016-1684-9.

24

Variance Analysis and Adaptive Sampling for Indirect Light Path Reuse

Qin, Hao; Sun, Xin; Yan, Jun; Hou, Qi-Ming; Ren, Zhong; Zhou, Kun

2016, 31(3): 547-560, DOI: 10.1007/s11390-016-1646-2.

25

Texture Repairing by Unified Low Rank Optimization

Liang, Xiao; Ren, Xiang; Zhang, Zhengdong; Ma, Yi

2016, 31(3): 525-546, DOI: 10.1007/s11390-016-1645-3.

26

Nonlinear Dimensionality Reduction by Local Orthogonality Preserving Alignment

Lin, Tong; Liu, Yao; Wang, Bo; Wang, Li-Wei; Zha, Hong-Bin

2016, 31(3): 512-524, DOI: 10.1007/s11390-016-1644-4.

27

A Modified Fuzzy C-Means Algorithm for Brain MR Image Segmentation and Bias Field Correction

Deng, Wen-Qian; Li, Xue-Mei; Gao, Xifeng; Zhang, Cai-Ming

2016, 31(3): 501-511, DOI: 10.1007/s11390-016-1643-5.

28

A Linear Approach for Depth and Colour Camera Calibration Using Hybrid Parameters

Cheng, Ke-Li; Ju, Xuan; Tong, Ruo-Feng; Tang, Min; Chang, Jian; Zhang, Jian-Jun

2016, 31(3): 479-488, DOI: 10.1007/s11390-016-1641-7.

29

View-Aware Image Object Compositing and Synthesis from Multiple Sources

Chen, Xiang; Xu, Wei-Wei; Yeung, Sai-Kit; Zhou, Kun

2016, 31(3): 463-478, DOI: 10.1007/s11390-016-1640-8.

30

Improving Shape from Shading with Interactive Tabu Search

Wu, Jing; Rosin, Paul L.; Sun, Xianfang; Martin, Ralph R.

2016, 31(3): 450-462, DOI: 10.1007/s11390-016-1639-1.

31

Skeleton-Sectional Structural Analysis for 3D Printing

Xu, Wen-Peng; Li, Wei; Liu, Li-Gang

2016, 31(3): 439-449, DOI: 10.1007/s11390-016-1638-2.

32

A Parallel Markov Cerebrovascular Segmentation Algorithm Based on Statistical Model

Cao, Rong-Fei; Wang, Xing-Ce; Wu, Zhong-Ke; Zhou, Ming-Quan; Liu, Xin-Yu

2016, 31(2): 400-416, DOI: 10.1007/s11390-016-1634-6.

33

A Novel Spatial Pooling Strategy for Image Quality Assessment

Li, Qiaohong; Fang, Yu-Ming; Xu, Jing-Tao

2016, 31(2): 225-234, DOI: 10.1007/s11390-016-1623-9.

34

Adaptive Photon Mapping Based on Gradient

Kang, Chun-Meng; Wang, Lu; Xu, Yan-Ning; Meng, Xiang-Xu; Song, Yuan-Jie

2016, 31(1): 217-224, DOI: 10.1007/s11390-016-1622-x.

35

3D Ear Shape Matching Using Joint alpha-Entropy

Sun, Xiao-Peng; Li, Si-Hui; Han, Feng; Wei, Xiao-Peng

2015, 30(3): 565-577, DOI: 10.1007/s11390-015-1546-x.

36

Stretch-Minimizing Volumetric Parameterization

Jin, Yao; Qian, Gui-Ping; Zhao, Jie-Yi; Chang, Jian; Tong, Ruo-Feng; Zhang, Jianjun

2015, 30(3): 553-564, DOI: 10.1007/s11390-015-1545-y.

37

Spectral Animation Compression

Wang, Chao; Liu, Yang; Guo, Xiaohu; Zhong, Zichun; Le, Binh; Deng, Zhigang

2015, 30(3): 540-552, DOI: 10.1007/s11390-015-1544-z.

38

Monocular Video Guided Garment Simulation

Li, Fa-Ming; Chen, Xiao-Wu; Zhou, Bin; Lu, Fei-Xiang; Guo, Kan; Fu, Qiang

2015, 30(3): 528-539, DOI: 10.1007/s11390-015-1543-0.

39

Coherent Photon Mapping on the Intel MIC Architecture

Kang, Chun-Meng; Wang, Lu; Wang, Pei; Xu, Yan-Ning; Meng, Xiang-Xu

2015, 30(3): 519-527, DOI: 10.1007/s11390-015-1542-1.

40

GPU Accelerated Real-Time Collision Handling in Virtual Disassembly

Du, Peng; Zhao, Jie-Yi; Pan, Wan-Bin; Wang, Yi-Gang

2015, 30(3): 511-518, DOI: 10.1007/s11390-015-1541-2.

41

Facial Similarity Learning with Humans in the Loop

Cao, Chong; Ai, Hai-Zhou

2015, 30(3): 499-510, DOI: 10.1007/s11390-015-1540-3.

42

Enlarging Image by Constrained Least Square Approach with Shape Preserving

Zhang, Fan; Zhang, Xin; Qin, Xue-Ying; Zhang, Cai-Ming

2015, 30(3): 489-498, DOI: 10.1007/s11390-015-1539-9.

43

Structure-Aware Nonlocal Optimization Framework for Image Colorization

Zhao, Han-Li; Nie, Gui-Zhi; Li, Xu-Jie; Jin, Xiao-Gang; Pan, Zhi-Geng

2015, 30(3): 478-488, DOI: 10.1007/s11390-015-1538-x.

44

Efficient Video Cutout by Paint Selection

Zhang, Yun; Tang, Yan-Long; Cheng, Ke-Li

2015, 30(3): 467-477, DOI: 10.1007/s11390-015-1537-y.

45

Raw Trajectory Rectification via Scene-Free Splitting and Stitching

Guo, Chun-Chao; Hu, Xiao-Jun; Lai, Jian-Huang; Shi, Shi-Chang; Chen, Shi-Zhe

2015, 30(2): 364-372, DOI: 10.1007/s11390-015-1529-y.

46

Robust Video Text Detection with Morphological Filtering Enhanced MSER

Zhuge, Yun-Zhi; Lu, Hu-Chuan

2015, 30(2): 353-363, DOI: 10.1007/s11390-015-1528-z.

47

RGB-D Hand-Held Object Recognition Based on Heterogeneous Feature Fusion

Lv, Xiong; Jiang, Shu-Qiang; Herranz, Luis; Wang, Shuang

2015, 30(2): 340-352, DOI: 10.1007/s11390-015-1527-0.

48

VFM: Visual Feedback Model for Robust Object Recognition

Wang, Chong; Huang, Kai-Qi

2015, 30(2): 325-339, DOI: 10.1007/s11390-015-1526-1.

49

Mammogram Enhancement Using Lifting Dyadic Wavelet Transform and Normalized Tsallis Entropy

Hussain, Muhammad

2014, 29(6): 1048-1057, DOI: 10.1007/s11390-014-1489-7.

50

A Holistic Approach for Efficient Contour Detection

Cheng, Hong; Chen, Lin

2014, 29(6): 1038-1047, DOI: 10.1007/s11390-014-1488-8.

51

A Two-Step Regularization Framework for Non-Local Means

Sun, Zhong-Gui; Chen, Song-Can; Qiao, Li-Shan

2014, 29(6): 1026-1037, DOI: 10.1007/s11390-014-1487-9.

52

Feature-Adaptive Rendering of Loop Subdivision Surfaces on Modern GPUs

Huang, Yun-Cen; Feng, Jie-Qing; Niessner, Matthias; Cui, Yuan-Min; Yang, Baoguang

2014, 29(6): 1014-1025, DOI: 10.1007/s11390-014-1486-x.

53

Assisting Visually Impaired People to Acquire Targets on a Large Wall-Mounted Display

Kim, Kibum; Ren, Xiangshi

2014, 29(5): 825-836, DOI: 10.1007/s11390-014-1471-4.

54

Designing Motion Gesture Interfaces in Mobile Phones for Blind People

Dim, Nem Khan; Ren, Xiangshi

2014, 29(5): 812-824, DOI: 10.1007/s11390-014-1470-5.

55

Seeing Human Weight from a Single RGB-D Image

Nguyen, Tam V.; Feng, Jiashi; Yan, Shuicheng

2014, 29(5): 777-784, DOI: 10.1007/s11390-014-1467-0.

56

Grading the Severity of Mispronunciations in CAPT Based on Statistical Analysis and Computational Speech Perception

Jia, Jia; Leung, Wai-Kim; Wu, Yu-Hao; Zhang, Xiu-Long; Wang, Hao; Cai, Lian-Hong; Meng, Helen M.

2014, 29(5): 751-761, DOI: 10.1007/s11390-014-1465-2.

57

Multipath Routing of Multiple Description Coded Images in Wireless Networks

Xu, Yuan-Yuan; Zhu, Ce; Yu, Lu

2014, 29(4): 576-588, DOI: 10.1007/s11390-014-1451-8.

58

Movie Scene Recognition Using Panoramic Frame and Representative Feature Patches

Gao, Guang-Yu; Ma, Hua-Dong

2014, 29(1): 155-164, DOI: 10.1007/s11390-014-1418-9.

59

Accurate Approximation of the Earth Mover's Distance in Linear Time

Jang, Min-Hee; Kim, Sang-Wook; Faloutsos, Christos; Park, Sunju

2014, 29(1): 142-154, DOI: 10.1007/s11390-014-1417-x.

60

Automatic 3D Shape Co-Segmentation Using Spectral Graph Method

Lei, Hao-Peng; Luo, Xiao-Nan; Lin, Shu-Jin; Sheng, Jian-Qiang

2013, 0(5): 919-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1387-4.

61

Who Blocks Who: Simultaneous Segmentation of Occluded Objects

Wang, Nan; Ai, Hai-Zhou; Tang, Feng

2013, 0(5): 890-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1385-6.

62

Orientation Field Guided Texture Synthesis

Liu, Bei-Bei; Weng, Yan-Lin; Wang, Jian-Nan; Tong, Yi-Ying

2013, 0(5): 827-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1381-x.

63

Learning Structure Models with Context Information for Visual Tracking

Liu, Li-Wei; Ai, Hai-Zhou

2013, 0(5): 818-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1380-y.

64

Collaborative Interaction for Videos on Mobile Devices Based on Sketch Gestures

Zhang, Jin-Kai; Ma, Cui-Xia; Liu, Yong-Jin; Fu, Qiu-Fang; Fu, Xiao-Lan

2013, 0(5): 810-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1379-4.

65

A Visual Analysis Approach for Community Detection of Multi-Context Mobile Social Networks

Ma, Yu-Xin; Xu, Jia-Yi; Peng, Di-Chao; Zhang, Ting; Jin, Cheng-Zhe; Qu, Hua-Min; Chen, Wei; Peng, Qun-Sheng

2013, 0(5): 797-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1378-5.

66

Stroke Style Analysis for Painterly Rendering

Zang, Yu; Huang, Hua; Li, Chen-Feng

2013, 0(5): 762-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1375-8.

67

Class-Driven Non-Negative Matrix Factorization for Image Representation

Xiao, Yan-Hui; Zhu, Zhen-Feng; Zhao, Yao; Wei, Yun-Chao

2013, 0(5): 751-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1374-9.

68

Gallbladder Removal Simulation for Laparoscopic Surgery Training: A Hybrid Modeling Method

Kim, Youngjun; Chang, Dongjune; Kim, Jungsik; Park, Sehyung

2013, 0(3): 499-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1351-3.

69

Interactive Depth-of-Field Rendering with Secondary Rays

Xie, Guo-Fu; Sun, Xin; Wang, Wen-Cheng

2013, 0(3): 490-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1350-4.

70

Manifold Constrained Transfer of Facial Geometric Knowledge for 3D Caricature Reconstruction

Liu, Jun-Fa; He, Wen-Jing; Chen, Tao; Chen, Yi-Qiang

2013, 0(3): 479-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1349-x.

71

An Algorithm for Connected-Component Labeling, Hole Labeling and Euler Number Computing

He, Li-Feng; Chao, Yu-Yan; Suzuki, Kenji

2013, 0(3): 468-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1348-y.

72

On 2-Site Voronoi Diagrams Under Geometric Distance Functions

Barequet, Gill; Dickerson, Matthew; Eppstein, David; Hodorkovsky, David; Vyatkina, Kira

2013, 0(2): 267-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1328-2.

73

Exact Computation of the Topology and Geometric Invariants of the Voronoi Diagram of Spheres in 3D

Anton, Francois; Mioc, Darka; Santos, Marcelo

2013, 0(2): 255-0, DOI: 10.1007/s11390-013-1327-3.


TOP

 

Data Management and Data Mining

1

Survey

Survey of Large-Scale Data Management Systems for Big Data Applications

Wu, Lengdong; Yuan, Liyan; You, Jiahuai

2015, 30(1): 163-183, DOI: 10.1007/s11390-015-1511-8.

2

Survey

Querying Big Data: Bridging Theory and Practice

Fan, Wenfei; Huai, Jin-Peng

2014, 29(5): 849-869, DOI: 10.1007/s11390-014-1473-2.

3

Survey

Pattern Matching with Flexible Wildcards

Wu, Xindong; Qiang, Ji-Peng; Xie, Fei

2014, 29(5): 740-750, DOI: 10.1007/s11390-014-1464-3.

4

Survey

On Density-Based Data Streams Clustering Algorithms: A Survey

Amini, Amineh; Teh, Ying Wah; Saboohi, Hadi

2014, 29(1): 116-141, DOI: 10.1007/s11390-014-1416-y.

5

Differentially Private Event Histogram Publication on Sequences over Graphs

Wang, Ning; Gu, Yu; Xu, Jia; Li, Fang-Fang; Yu, Ge

2017, 32(5): 1008-1024, DOI: 10.1007/s11390-017-1778-z.

6

Privacy-Preserving Task Assignment in Spatial Crowdsourcing

Liu, An; Li, Zhi-Xu; Liu, Guan-Feng; Zheng, Kai; Zhang, Min; Li, Qing; Zhang, Xiangliang

2017, 32(5): 905-918, DOI: 10.1007/s11390-017-1772-5.

7

Budget-Aware Dynamic Incentive Mechanism in Spatial Crowdsourcing

Liu, Jia-Xu; Ji, Yu-Dian; Lv, Wei-Feng; Xu, Ke

2017, 32(5): 890-904, DOI: 10.1007/s11390-017-1771-6.

8

Improving the Quality of Crowdsourced Image Labeling via Label Similarity

Fang, Yi-Li; Sun, Hai-Long; Chen, Peng-Peng; Deng, Ting

2017, 32(5): 877-889, DOI: 10.1007/s11390-017-1770-7.

9

Crowd-Guided Entity Matching with Consolidated Textual Data

Li, Zhi-Xu; Yang, Qiang; Liu, An; Liu, Guan-Feng; Zhu, Jia; Xu, Jia-Jie; Zheng, Kai; Zhang, Min

2017, 32(5): 858-876, DOI: 10.1007/s11390-017-1769-0.

10

COSSET plus : Crowdsourced Missing Value Imputation Optimized by Knowledge Base

Wang, Hong-Zhi; Qi, Zhi-Xin; Shi, Ruo-Xi; Li, Jian-Zhong; Gao, Hong

2017, 32(5): 845-857, DOI: 10.1007/s11390-017-1768-1.

11

An Experimental Study of Text Representation Methods for Cross-Site Purchase Preference Prediction Using the Social Text Data

Bai, Ting; Dou, Hong-Jian; Zhao, Wayne Xin; Yang, Ding-Yi; Wen, Ji-Rong

2017, 32(4): 828-842, DOI: 10.1007/s11390-017-1763-6.

12

Relation Enhanced Neural Model for Type Classification of Entity Mentions with a Fine-Grained Taxonomy

Cui, Kai-Yuan; Ren, Peng-Jie; Chen, Zhu-Min; Lian, Tao; Ma, Jun

2017, 32(4): 814-827, DOI: 10.1007/s11390-017-1762-7.

13

EntityManager: Managing Dirty Data Based on Entity Resolution

Liu, Xue-Li; Wang, Hong-Zhi; Li, Jian-Zhong; Gao, Hong

2017, 32(3): 644-662, DOI: 10.1007/s11390-017-1731-1.

14

Private Keyword-Search for Database Systems Against Insider Attacks

Jiang, Peng; Mu, Yi; Guo, Fuchun; Wen, Qiao-Yan

2017, 32(3): 599-617, DOI: 10.1007/s11390-017-1745-8.

15

Parallel Incremental Frequent Itemset Mining for Large Data

Song, Yu-Geng; Cui, Hui-Min; Feng, Xiao-Bing

2017, 32(2): 368-385, DOI: 10.1007/s11390-017-1726-y.

16

Approximate Continuous Top-k Query over Sliding Window

Zhu, Rui; Wang, Bin; Luo, Shi-Ying; Yang, Xiao-Chun; Wang, Guo-Ren

2017, 32(1): 93-109, DOI: 10.1007/s11390-017-1708-0.

17

Efficient Processing of Distributed Twig Queries Based on Node Distribution

Bi, Xin; Zhao, Xiang-Guo; Wang, Guo-Ren

2017, 32(1): 78-92, DOI: 10.1007/s11390-017-1707-1.

18

An Efficient Approach of Processing Multiple Continuous Queries

Liu, Wen; Shen, Yan-Ming; Wang, Peng

2016, 31(6): 1212-1227, DOI: 10.1007/s11390-016-1693-8.

19

Efficient Metric All-k-Nearest-Neighbor Search on Datasets Without Any Index

Zhang, Hai-Da; Xing, Zhi-Hao; Chen, Lu;  Gao, Yun-Jun

2016, 31(6): 1194-1211, DOI: 10.1007/s11390-016-1692-9.

20

Topological Features Based Entity Disambiguation

Sun, Chen-Chen; Shen, De-Rong; Kou, Yue; Nie, Tie-Zheng; Yu, Ge

2016, 31(5): 1053-1068, DOI: 10.1007/s11390-016-1679-6.

21

HUITWU: An Efficient Algorithm for High-Utility Itemset Mining in Transaction Databases

Guo, Shi-Ming; Gao, Hong

2016, 31(4): 776-786, DOI: 10.1007/s11390-016-1662-2.

22

Content-Related Repairing of Inconsistencies in Distributed Data

Du, Yue-Feng; Shen, De-Rong; Nie, Tie-Zheng; Kou, Yue; Yu, Ge

2016, 31(4): 741-758, DOI: 10.1007/s11390-016-1660-4.

23

Determining the Real Data Completeness of a Relational Dataset

Liu, Yong-Nan; Li, Jian-Zhong; Zou, Zhao-Nian

2016, 31(4): 720-740, DOI: 10.1007/s11390-016-1659-x.

24

Keyword Query over Error-Tolerant Knowledge Bases

Cheng, Yu-Rong; Yuan, Ye; Li, Jia-Yu; Chen, Lei; Wang, Guo-Ren

2016, 31(4): 702-719, DOI: 10.1007/s11390-016-1658-y.

25

Efficient Set-Correlation Operator Inside Databases

Gao, Fei; Song, Shao-Xu; Chen, Lei; Wang, Jian-Min

2016, 31(4): 683-701, DOI: 10.1007/s11390-016-1657-z.

26

Online Feature Selection of Class Imbalance via PA Algorithm

Han, Chao; Tan, Yun-Kun; Zhu, Jin-Hui; Guo, Yong; Chen, Jian; Wu, Qing-Yao

2016, 31(4): 673-682, DOI: 10.1007/s11390-016-1656-0.

27

Web News Extraction via Tag Path Feature Fusion Using DS Theory

Wu, Gong-Qing; Li, Lei; Li, Li; Wu, Xindong

2016, 31(4): 661-672, DOI: 10.1007/s11390-016-1655-1.

28

Mining Object Similarity for Predicting Next Locations

Chen, Meng; Yu, Xiaohui; Liu, Yang

2016, 31(4): 649-660, DOI: 10.1007/s11390-016-1654-2.

29

Dynamic Shortest Path Monitoring in Spatial Networks

Shang, Shuo; Chen, Lisi; Wei, Zhe-; Guo, Dan-Huai; Wen, Ji-Rong

2016, 31(4): 637-648, DOI: 10.1007/s11390-016-1653-3.

30

Trinity: Walking on a User-Object-Tag Heterogeneous Network for Personalised Recommendations

Gan, Ming-Xin; Sun, Lily; Jiang, Rui

2016, 31(3): 577-594, DOI: 10.1007/s11390-016-1648-0.

31

Tuning the Learning Rate for Stochastic Variational Inference

Li, Xi-Ming; Ouyang, Ji-Hong

2016, 31(2): 428-436, DOI: 10.1007/s11390-016-1636-4.

32

Answering Reachability Queries on Incrementally Updated Graphs by Hierarchical Labeling Schema

Wong, Tak-Lam

2016, 31(2): 381-399, DOI: 10.1007/s11390-016-1633-7.

33

Content-Based Publish/Subscribe System for Web Syndication

Hmedeh, Zeinab; Kourdounakis, Harry; Christophides, Vassilis; du Mouza, Cedric; Scholl, Michel; Travers, Nicolas

2016, 31(2): 359-380, DOI: 10.1007/s11390-016-1632-8.

34

Identify Congested Links Based on Enlarged State Space

Pan, Sheng-Li; Zhang, Zhi-Yong; Zhou, Ying-Jie; Qian, Feng; Hu, Guang-Min

2016, 31(2): 350-358, DOI: 10.1007/s11390-016-1631-9.

35

RiMOM-IM: A Novel Iterative Framework for Instance Matching

Shao, Chao; Hu, Lin-Mei; Li, Juan-Zi; Wang, Zhi-Chun; Chung, Tonglee; Xia, Jun-Bo

2016, 31(1): 185-197, DOI: 10.1007/s11390-016-1620-z.

36

Context-Based Moving Object Trajectory Uncertainty Reduction and Ranking in Road Network

Dai, Jian; Ding, Zhi-Ming; Xu, Jia-Jie

2016, 31(1): 167-184, DOI: 10.1007/s11390-016-1619-5.

37

AS-Index: A Structure for String Search Using n-Grams and Algebraic Signatures

Constantin, Camelia; du Mouza, Cedric; Litwin, Witold; Rigaux, Philippe; Schwarz, Thomas

2016, 31(1): 147-166, DOI: 10.1007/s11390-016-1618-6.

38

An Efficient Algorithm for Distributed Outlier Detection in Lar