We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Xiao-Dong Zhang
2011, 26(3): 343-343. doi: 10.1007/s11390-011-1136-5
Abstract
The TianHe-1A Supercomputer: Its Hardware and Software
Xue-Jun Yang, Xiang-Ke Liao, Kai Lu, Qing-Feng Hu, Jun-Qiang Song, Jin-Shu Su
2011, 26(3): 344-351. doi: 10.1007/s11390-011-1137-4
Abstract
Dawning Nebulae: A PetaFLOPS Supercomputer with a Heterogeneous Structure
Ning-Hui Sun, Jing Xing, Zhi-Gang Huo, Guang-Ming Tan, Jin Xiong, Bo Li, Can Ma
2011, 26(3): 352-362. doi: 10.1007/s11390-011-1138-3
Abstract
The Godson Processors: Its Research, Development, and Contributions
Wei-Wu Hu, Yan-Ping Gao, Tian-Shi Chen, Jun-Hua Xiao
2011, 26(3): 363-372. doi: 10.1007/s11390-011-1139-2
Abstract
Preface
Min-Yi Guo, Zi-Li Shao, Edwin Hsing-Mean Sha
2011, 26(3): 373-374. doi: 10.1007/s11390-011-1140-9
Abstract
Unified UDispatch: A User Dispatching Tool for Multicore Systems
Tang-Hsun Tu, Chih-Wen Hsueh
2011, 26(3): 375-391. doi: 10.1007/s11390-011-1141-8
Abstract
Data Transmission with the Battery Utilization Maximization
Che-Wei Chang, Tie-Fei Zhang, Chuan-Yue Yang, Ying-Jheng Chen, Shih-Hao Hung, Tei-Wei Kuo, Tian-Zhou Chen
2011, 26(3): 392-404. doi: 10.1007/s11390-011-1142-7
Abstract
Leakage-Aware Modulo Scheduling for Embedded VLIW Processors
Yong Guan, Jingling Xue
2011, 26(3): 405-417. doi: 10.1007/s11390-011-1143-6
Abstract
Energy Efficient Block-Partitioned Multicore Processors for Parallel Applications
Xuan Qi, Da-Kai Zhu
2011, 26(3): 418-433. doi: 10.1007/s11390-011-1144-5
Abstract
A Resource-Efficient Communication Architecture for Chip Multiprocessors on FPGAs
Xiaofang (Maggie) Wang, Swetha Thota
2011, 26(3): 434-447. doi: 10.1007/s11390-011-1145-4
Abstract
VERTAF/Multi-Core: A SysML-Based Application Framework for Multi-Core Embedded Software Development
Chao-Sheng Lin, Chun-Hsien Lu, Shang-Wei Lin, Yean-Ru Chen, Pao-Ann Hsiung
2011, 26(3): 448-462. doi: 10.1007/s11390-011-1146-3
Abstract
Configuration Reusing in On-Line Task Scheduling for Reconfigurable Computing Systems
Maisam Mansub Bassiri, Hadi Shahriar Shahhoseini
2011, 26(3): 463-473. doi: 10.1007/s11390-011-1147-2
Abstract
Partitioning the Conventional DBT System for Multiprocessors
Ru-Hui Ma, Hai-Bing Guan, Er-Zhou Zhu, Hong-Bo Yang, Yin-Dong Yang, A-Lei Liang
2011, 26(3): 474-490. doi: 10.1007/s11390-011-1148-1
Abstract
Energy Efficiency of a Multi-Core Processor by Tag Reduction
Long Zheng, Mian-Xiong Dong, Kaoru Ota, Hai Jin, Song Guo, Jun Ma
2011, 26(3): 491-503. doi: 10.1007/s11390-011-1149-0
Abstract
Accurate and Simplified Prediction of AVF for Delay and Energy Efficient Cache Design
An-Guo Ma, Yu Cheng, Zuo-Cheng Xing
2011, 26(3): 504-519. doi: 10.1007/s11390-011-1150-7
Abstract
Physical Implementation of the Eight-Core Godson-3B Microprocessor
Ru Wang, Bao-Xia Fan, Liang Yang, Yan-Ping Gao, Dong Liu, Bin Xiao, Jiang-Mei Wang, Yi-Fu Zhang, Hong Wang, Wei-Wu Hu
2011, 26(3): 520-527. doi: 10.1007/s11390-011-1151-6
Abstract
Automatic Narrow-Deep Feature Recognition for Mould Manufacturing
Zheng-Ming Chen, Kun-Jin He, Jing Liu
2011, 26(3): 528-537. doi: 10.1007/s11390-011-1152-5
Abstract
Automatic Cage Building with Quadric Error Metrics
Zheng-Jie Deng, Xiao-Nan Luo, Xiao-Ping Miao
2011, 26(3): 538-547. doi: 10.1007/s11390-011-1153-4
Abstract
As-Rigid-As-Possible Surface Morphing
Ya-Shu Liu, Han-Bing Yan, Ralph R. Martin
2011, 26(3): 548-557. doi: 10.1007/s11390-011-1154-3
Abstract
PM-DFT: A New Local Invariant Descriptor Towards Image Copy Detection
He-Fei Ling, Li-YunWang, Ling-Yu Yan, Fu-Hao Zou, Zheng-Ding Lu
2011, 26(3): 558-567. doi: 10.1007/s11390-011-1155-2
Abstract
Current Issue Cover