We use cookies to improve your experience with our site.

Graph Accelerators—A Case for Sparse Data Processing
Wen-Guang Chen
2024, 39(2): 243-244. doi: 10.1007/s11390-024-0003-0
Abstract
Towards High-Performance Graph Processing: From a Hardware/Software Co-Design Perspective
Xiao-Fei Liao, Wen-Ju Zhao, Hai Jin, Peng-Cheng Yao, Yu Huang, Qing-Gang Wang, Jin Zhao, Long Zheng, Yu Zhang, Zhi-Yuan Shao
2024, 39(2): 245-266. doi: 10.1007/s11390-024-4150-0
Abstract
Preface
En-Hua Wu, Bin Sheng
2024, 39(2): 267-268. doi: 10.1007/s11390-024-0002-1
Abstract
Computational Approaches for Traditional Chinese Painting: From the “Six Principles of Painting” Perspective
Wei Zhang, Jian-Wei Zhang, Kam-Kwai Wong, Yi-Fang Wang, Ying-Chao-Jie Feng, Lu-Wei Wang, Wei Chen
2024, 39(2): 269-285. doi: 10.1007/s11390-024-3408-x
Abstract
A Transformer-Assisted Cascade Learning Network for Choroidal Vessel Segmentation
Yang Wen, Yi-Lin Wu, Lei Bi, Wu-Zhen Shi, Xiao-Xiao Liu, Yu-Peng Xu, Xun Xu, Wen-Ming Cao, David Dagan Feng
2024, 39(2): 286-304. doi: 10.1007/s11390-024-3679-2
Abstract
SinGRAV: Learning a Generative Radiance Volume from a Single Natural Scene
Yu-Jie Wang, Xue-Lin Chen, Bao-Quan Chen
2024, 39(2): 305-319. doi: 10.1007/s11390-023-3596-9
Abstract
A Transfer Function Design for Medical Volume Data Using a Knowledge Database Based on Deep Image and Primitive Intensity Profile Features Retrieval
Younhyun Jung, Jim Kong, Bin Sheng, Jinman Kim
2024, 39(2): 320-335. doi: 10.1007/s11390-024-3419-7
Abstract
WavEnhancer: Unifying Wavelet and Transformer for Image Enhancement
Zi-Nuo Li, Xu-Hang Chen, Shu-Na Guo, Shu-Qiang Wang, Chi-Man Pun
2024, 39(2): 336-345. doi: 10.1007/s11390-024-3414-z
Abstract
Enhancing Storage Efficiency and Performance: A Survey of Data Partitioning Techniques
Peng-Ju Liu, Cui-Ping Li, Hong Chen
2024, 39(2): 346-368. doi: 10.1007/s11390-024-3538-1
Abstract
SHA: QoS-Aware Software and Hardware Auto-Tuning for Database Systems
Jin Li, Quan Chen, Xiao-Xin Tang, Min-Yi Guo
2024, 39(2): 369-383. doi: 10.1007/s11390-022-1751-3
Abstract
SAIH: A Scalable Evaluation Methodology for Understanding AI Performance Trend on HPC Systems
Jiang-Su Du, Dong-Sheng Li, Ying-Peng Wen, Jia-Zhi Jiang, Dan Huang, Xiang-Ke Liao, Yu-Tong Lu
2024, 39(2): 384-400. doi: 10.1007/s11390-023-1840-y
Abstract
AutoQNN: An End-to-End Framework for Automatically Quantizing Neural Networks
Cheng Gong, Ye Lu, Su-Rong Dai, Qian Deng, Cheng-Kun Du, Tao Li
2024, 39(2): 401-420. doi: 10.1007/s11390-022-1632-9
Abstract
Qubit Mapping Based on Tabu Search
Hui Jiang, Yu-Xin Deng, Ming Xu
2024, 39(2): 421-433. doi: 10.1007/s11390-023-2121-5
Abstract
Understanding and Detecting Inefficient Image Displaying Issues in Android Apps
Wen-Jie Li, Jun Ma, Yan-Yan Jiang, Chang Xu, Xiao-Xing Ma
2024, 39(2): 434-459. doi: 10.1007/s11390-022-1670-3
Abstract
CAT: A Simple yet Effective Cross-Attention Transformer for One-Shot Object Detection
Wei-Dong Lin, Yu-Yan Deng, Yang Gao, Ning Wang, Ling-Qiao Liu, Lei Zhang, Peng Wang
2024, 39(2): 460-471. doi: 10.1007/s11390-024-1743-6
Abstract
Random Subspace Sampling for Classification with Missing Data
Yun-Hao Cao, Jian-Xin Wu
2024, 39(2): 472-486. doi: 10.1007/s11390-023-1611-9
Abstract
Current Issue Cover