We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Guo-Jie Li
2015, 30(2): 225-226. doi: 10.1007/s11390-015-1516-3
Abstract
Reevaluating Data Stall Time with the Consideration of Data Access Concurrency
Yu-Hang Liu, Xian-He Sun
2015, 30(2): 227-245. doi: 10.1007/s11390-015-1517-2
Abstract
Tencent and Facebook Data Validate Metcalfe's Law
Xing-Zhou Zhang, Jing-Jie Liu, Zhi-Wei Xu
2015, 30(2): 246-251. doi: 10.1007/s11390-015-1518-1
Abstract
Software-Defined Cluster
Hua Nie, Xiao-Jun Yang, Tao-Ying Liu
2015, 30(2): 252-258. doi: 10.1007/s11390-015-1519-0
Abstract
High Performance Interconnect Network for Tianhe System
Xiang-Ke Liao, Zheng-Bin Pang, Ke-Fei Wang, Yu-Tong Lu, Min Xie, Jun Xia, De-Zun Dong, Guang Suo
2015, 30(2): 259-272. doi: 10.1007/s11390-015-1520-7
Abstract
Fatman: Building Reliable Archival Storage Based on Low-Cost Volunteer Resources
An Qin, Dian-Ming Hu, Jun Liu, Wen-Jun Yang, Dai Tan
2015, 30(2): 273-282. doi: 10.1007/s11390-015-1521-6
Abstract
Accelerating Iterative Big Data Computing Through MPI
Fan Liang, Xiaoyi Lu
2015, 30(2): 283-294. doi: 10.1007/s11390-015-1522-5
Abstract
Global Optimization for Advertisement Selection in Sponsored Search
Qing Cui, Feng-Shan Bai, Bin Gao, Tie-Yan Liu
2015, 30(2): 295-310. doi: 10.1007/s11390-015-1523-4
Abstract
A New ETL Approach Based on Data Virtualization
Shu-Sheng Guo, Zi-Mu Yuan, Ao-Bing Sun, Qiang Yue
2015, 30(2): 311-323. doi: 10.1007/s11390-015-1524-3
Abstract
Preface
Xi-Lin Chen
2015, 30(2): 324-324. doi: 10.1007/s11390-015-1525-2
Abstract
VFM: Visual Feedback Model for Robust Object Recognition
Chong Wang, Kai-Qi Huang
2015, 30(2): 325-339. doi: 10.1007/s11390-015-1526-1
Abstract
RGB-D Hand-Held Object Recognition Based on Heterogeneous Feature Fusion
Xiong Lv, Shu-Qiang Jiang, Luis Herranz, Shuang Wang
2015, 30(2): 340-352. doi: 10.1007/s11390-015-1527-0
Abstract
Robust Video Text Detection with Morphological Filtering Enhanced MSER
Yun-Zhi Zhuge, Hu-Chuan Lu
2015, 30(2): 353-363. doi: 10.1007/s11390-015-1528-z
Abstract
Raw Trajectory Rectification via Scene-Free Splitting and Stitching
Chun-Chao Guo, Xiao-Jun Hu, Jian-Huang Lai, Shi-Chang Shi, Shi-Zhe Chen
2015, 30(2): 364-372. doi: 10.1007/s11390-015-1529-y
Abstract
SRAM-Based FPGA Systems for Safety-Critical Applications: A Survey on Design Standards and Proposed Methodologies
Cinzia Bernardeschi, Luca Cassano, Andrea Domenici
2015, 30(2): 373-390. doi: 10.1007/s11390-015-1530-5
Abstract
Register Clustering Methodology for Low Power Clock Tree Synthesis
Chao Deng, Yi-Ci Cai, Qiang Zhou
2015, 30(2): 391-403. doi: 10.1007/s11390-015-1531-4
Abstract
Provisioning of Inter-Domain QoS-Aware Services
Fernando Matos, Alexandre Matos, Paulo Simões, Edmundo Monteiro
2015, 30(2): 404-420. doi: 10.1007/s11390-015-1532-3
Abstract
Service-Oriented Resource Allocation in Clouds: Pursuing Flexibility and Efficiency
Sheng Zhang, Zhu-Zhong Qian, Jie Wu, Sang-Lu Lu
2015, 30(2): 421-436. doi: 10.1007/s11390-015-1533-2
Abstract
Current Issue Cover