We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Jian Pei
2016, 31(4): 635-636. doi: 10.1007/s11390-016-1652-4
Abstract
Dynamic Shortest Path Monitoring in Spatial Networks
Shuo Shang, Lisi Chen, Zhe-Wei Wei, Dan-Huai Guo, Ji-Rong Wen
2016, 31(4): 637-648. doi: 10.1007/s11390-016-1653-3
Abstract
Mining Object Similarity for Predicting Next Locations
Meng Chen, Xiaohui Yu, Yang Liu
2016, 31(4): 649-660. doi: 10.1007/s11390-016-1654-2
Abstract
Web News Extraction via Tag Path Feature Fusion Using DS Theory
Gong-Qing Wu, Lei Li, Li Li, Xindong Wu
2016, 31(4): 661-672. doi: 10.1007/s11390-016-1655-1
Abstract
Online Feature Selection of Class Imbalance via PA Algorithm
Chao Han, Yun-Kun Tan, Jin-Hui Zhu, Yong Guo, Jian Chen, Qing-Yao Wu
2016, 31(4): 673-682. doi: 10.1007/s11390-016-1656-0
Abstract
Efficient Set-Correlation Operator Inside Databases
Fei Gao, Shao-Xu Song, Lei Chen, Jian-Min Wang
2016, 31(4): 683-701. doi: 10.1007/s11390-016-1657-z
Abstract
Keyword Query over Error-Tolerant Knowledge Bases
Yu-Rong Cheng, Ye Yuan, Jia-Yu Li, Lei Chen, Guo-Ren Wang
2016, 31(4): 702-719. doi: 10.1007/s11390-016-1658-y
Abstract
Determining the Real Data Completeness of a Relational Dataset
Yong-Nan Liu, Jian-Zhong Li, Zhao-Nian Zou
2016, 31(4): 720-740. doi: 10.1007/s11390-016-1659-x
Abstract
Content-Related Repairing of Inconsistencies in Distributed Data
Yue-Feng Du, De-Rong Shen, Tie-Zheng Nie, Yue Kou, Ge Yu
2016, 31(4): 741-758. doi: 10.1007/s11390-016-1660-4
Abstract
Budget Allocation for Maximizing Viral Advertising in Social Networks
Bo-Lei Zhang, Zhu-Zhong Qian, Wen-Zhong Li, Bin Tang, Sang-Lu Lu, Xiaoming Fu
2016, 31(4): 759-775. doi: 10.1007/s11390-016-1661-3
Abstract
HUITWU: An Efficient Algorithm for High-Utility Itemset Mining in Transaction Databases
Shi-Ming Guo, Hong Gao
2016, 31(4): 776-786. doi: 10.1007/s11390-016-1662-2
Abstract
A Survey of Visual Analytic Pipelines
Xu-Meng Wang, Tian-Ye Zhang, Yu-Xin Ma, Jing Xia, Wei Chen
2016, 31(4): 787-804. doi: 10.1007/s11390-016-1663-1
Abstract
Improving Metadata Caching Efficiency for Data Deduplication via In-RAM Metadata Utilization
Bing Zhou, Jiang-Tao Wen
2016, 31(4): 805-819. doi: 10.1007/s11390-016-1664-0
Abstract
A Data Deduplication Framework of Disk Images with Adaptive Block Skipping
Bing Zhou, Jiang-Tao Wen
2016, 31(4): 820-835. doi: 10.1007/s11390-016-1665-z
Abstract
Reducing Synchronization Cost for Single-Level Store in Mobile Systems
Yuan-Chao Xu, Hu Wan, Ke-Ni Qiu, Tao Li, Wei-Gong Zhang
2016, 31(4): 836-848. doi: 10.1007/s11390-016-1666-y
Abstract
Current Issue Cover