We use cookies to improve your experience with our site.

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors
Jin-Hua Tao, Zi-Dong Du, Qi Guo, Hui-Ying Lan, Lei Zhang, Sheng-Yuan Zhou, Ling-Jie Xu, Cong Liu, Hai-Feng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shao-Li Liu, Yun-Ji Chen, Tian-Shi Chen
2018, 33(1): 1-23. doi: 10.1007/s11390-018-1805-8
Abstract
A Large-Scale Study of Failures on Petascale Supercomputers
Rui-Tao Liu, Zuo-Ning Chen
2018, 33(1): 24-41. doi: 10.1007/s11390-018-1806-7
Abstract
Spear and Shield: Evolution of Integrated Circuit Camouflaging
Xue-Yan Wang, Qiang Zhou, Yi-Ci Cai, Gang Qu
2018, 33(1): 42-57. doi: 10.1007/s11390-018-1807-6
Abstract
Endurable SSD-Based Read Cache for Improving the Performance of Selective Restore from Deduplication Systems
Jian Liu, Yun-Peng Chai, Xiao Qin, Yao-Hong Liu
2018, 33(1): 58-78. doi: 10.1007/s11390-018-1808-5
Abstract
Hot Data Identification with Multiple Bloom Filters: Block-Level Decision vs I/O Request-Level Decision
Dongchul Park, Weiping He, David H. C. Du
2018, 33(1): 79-97. doi: 10.1007/s11390-018-1809-4
Abstract
SplitPass: A Mutually Distrusting Two-Party Password Manager
Yu-Tao Liu, Dong Du, Yu-Bin Xia, Hai-Bo Chen, Bin-Yu Zang, Zhenkai Liang
2018, 33(1): 98-115. doi: 10.1007/s11390-018-1810-y
Abstract
A Pipelining Loop Optimization Method for Dataflow Architecture
Xu Tan, Xiao-Chun Ye, Xiao-Wei Shen, Yuan-Chao Xu, Da Wang, Lunkai Zhang, Wen-Ming Li, Dong-Rui Fan, Zhi-Min Tang
2018, 33(1): 116-130. doi: 10.1007/s11390-017-1748-5
Abstract
CPicker: Leveraging Performance-Equivalent Configurations to Improve Data Center Energy Efficiency
Fa-Qiang Sun, Gui-Hai Yan, Xin He, Hua-Wei Li, Yin-He Han
2018, 33(1): 131-144. doi: 10.1007/s11390-018-1811-x
Abstract
A Non-Stop Double Buffering Mechanism for Dataflow Architecture
Xu Tan, Xiao-Wei Shen, Xiao-Chun Ye, Da Wang, Dong-Rui Fan, Lunkai Zhang, Wen-Ming Li, Zhi-Min Zhang, Zhi-Min Tang
2018, 33(1): 145-157. doi: 10.1007/s11390-017-1747-6
Abstract
A Dataflow-Oriented Programming Interface for Named Data Networking
Li-Jing Wang, Yong-Qiang Lv, Ilya Moiseenko, Dong-Sheng Wang
2018, 33(1): 158-168. doi: 10.1007/s11390-018-1812-9
Abstract
Indexing Techniques of Distributed Ordered Tables: A Survey and Analysis
Chen Feng, Chun-Dian Li, Rui Li
2018, 33(1): 169-189. doi: 10.1007/s11390-018-1813-8
Abstract
Where Do Local Experts Go? Evaluating User Geo-Topical Similarity for Top-N Place Recommendation
Rong Wang, Tian-Lei Hu, Gang Chen
2018, 33(1): 190-206. doi: 10.1007/s11390-017-1766-3
Abstract
3D Face Similarity Measure by Fréchet Distances of Geodesics
Jun-Li Zhao, Zhong-Ke Wu, Zhen-Kuan Pan, Fu-Qing Duan, Jin-Hua Li, Zhi-Han Lv, Kang Wang, Yu-Cong Chen
2018, 33(1): 207-222. doi: 10.1007/s11390-018-1814-7
Abstract
Robust Visual Tracking Based on Convolutional Features with Illumination and Occlusion Handing
Kang Li, Fa-Zhi He, Hai-Ping Yu
2018, 33(1): 223-236. doi: 10.1007/s11390-017-1764-5
Abstract
Current Issue Cover