We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Xiaofang Zhou, Hongzhi Yin
2018, 33(4): 621-624. doi: 10.1007/s11390-018-1844-1
Abstract
A Survey on Expert Recommendation in Community Question Answering
Xianzhi Wang, Chaoran Huang, Lina Yao, Boualem Benatallah, Manqing Dong
2018, 33(4): 625-653. doi: 10.1007/s11390-018-1845-0
Abstract
Jointly Recommending Library Books and Predicting Academic Performance: A Mutual Reinforcement Perspective
De-Fu Lian, Qi Liu
2018, 33(4): 654-667. doi: 10.1007/s11390-018-1847-y
Abstract
Multiple Auxiliary Information Based Deep Model for Collaborative Filtering
Lin Yue, Xiao-Xin Sun, Wen-Zhu Gao, Guo-Zhong Feng, Bang-Zuo Zhang
2018, 33(4): 668-681. doi: 10.1007/s11390-018-1848-x
Abstract
Exploiting Pre-Trained Network Embeddings for Recommendations in Social Networks
Lei Guo, Yu-Fei Wen, Xin-Hua Wang
2018, 33(4): 682-696. doi: 10.1007/s11390-018-1849-9
Abstract
Discovering Functional Organized Point of Interest Groups for Spatial Keyword Recommendation
Yan-Xia Xu, Wei Chen, Jia-Jie Xu, Zhi-Xu Li, Guan-Feng Liu, Lei Zhao
2018, 33(4): 697-710. doi: 10.1007/s11390-018-1850-3
Abstract
Hashtag Recommendation Based on Multi-Features of Microblogs
Fei-Fei Kou, Jun-Ping Du, Cong-Xian Yang, Yan-Song Shi, Wan-Qiu Cui Mei-Yu Liang, Yue Geng
2018, 33(4): 711-726. doi: 10.1007/s11390-018-1851-2
Abstract
A Generative Model Approach for Geo-Social Group Recommendation
Peng-Peng Zhao, Hai-Feng Zhu, Yanchi Liu, Zi-Ting Zhou, Zhi-Xu Li, Jia-Jie Xu, Lei Zhao, Victor S. Sheng
2018, 33(4): 727-738. doi: 10.1007/s11390-018-1852-1
Abstract
Illuminating Recommendation by Understanding the Explicit Item Relations
Qi Liu, Hong-Ke Zhao, Le Wu, Zhi Li, En-Hong Chen
2018, 33(4): 739-755. doi: 10.1007/s11390-018-1853-0
Abstract
PTM: A Topic Model for the Inferring of the Penalty
Tie-Ke He, Hao Lian, Ze-Min Qin, Zhen-Yu Chen, Bin Luo
2018, 33(4): 756-767. doi: 10.1007/s11390-018-1854-z
Abstract
A Survey on Task and Participant Matching in Mobile Crowd Sensing
Yue-Yue Chen, Pin Lv, De-Ke Guo, Tong-Qing Zhou, Ming Xu
2018, 33(4): 768-791. doi: 10.1007/s11390-018-1855-y
Abstract
Complete Your Mobility: Linking Trajectories Across Heterogeneous Mobility Data Sources
Guo-Wei Wang, Jin-Dou Zhang, Jing Li
2018, 33(4): 792-806. doi: 10.1007/s11390-018-1856-x
Abstract
Hierarchical Clustering of Complex Symbolic Data and Application for Emitter Identification
Xin Xu, Jiaheng Lu, Wei Wang
2018, 33(4): 807-822. doi: 10.1007/s11390-018-1857-9
Abstract
A Two-Player Coalition Cooperative Scheme for the Bodyguard Allocation Problem
José Alberto Fernández-Zepeda, Daniel Brubeck-Salcedo, Daniel Fajardo-Delgado, Héctor Zatarain-Aceves
2018, 33(4): 823-837. doi: 10.1007/s11390-018-1858-8
Abstract
3D Filtering by Block Matching and Convolutional Neural Network for Image Denoising
Bei-Ji Zou, Yun-Di Guo, Qi He, Ping-Bo Ouyang, Ke Liu, Zai-Liang Chen
2018, 33(4): 838-848. doi: 10.1007/s11390-018-1859-7
Abstract
Mining Semantic Trajectory Patterns from Geo-Tagged Data
Guochen Cai, Kyungmi Lee, Ickjai Lee
2018, 33(4): 849-862. doi: 10.1007/s11390-018-1860-1
Abstract
A Gradient-Domain Based Geometry Processing Framework for Point Clouds
Hong-Xing Qin, Jin-Long He, Meng-Hui Wang, Yu Dai, Zhi-Yong Ran
2018, 33(4): 863-872. doi: 10.1007/s11390-018-1861-0
Abstract
Current Issue Cover