We use cookies to improve your experience with our site.

Mining Design Pattern Use Scenarios and Related Design Pattern Pairs: A Case Study on Online Posts
Dong Liu, Zhi-Lei Ren, Zhong-Tian Long, Guo-Jun Gao, He Jiang
2020, 35(5): 963-978. doi: 10.1007/s11390-020-0407-4
Abstract
FATOC: Bug Isolation Based Multi-Fault Localization by Using OPTICS Clustering
Yong-Hao Wu, Zheng Li, Yong Liu, Xiang Chen
2020, 35(5): 979-998. doi: 10.1007/s11390-020-0549-4
Abstract
Predicted Robustness as QoS for Deep Neural Network Models
Yue-Huan Wang, Ze-Nan Li, Jing-Wei Xu, Ping Yu, Taolue Chen, Xiao-Xing Ma
2020, 35(5): 999-1015. doi: 10.1007/s11390-020-0482-6
Abstract
EasyModel: A Refinement-Based Modeling and Verification Approach for Self-Adaptive Software
De-Shuai Han, Qi-Liang Yang, Jian-Chun Xing, Guang-Lian Ma
2020, 35(5): 1016-1046. doi: 10.1007/s11390-020-0499-x
Abstract
Detecting Anomalous Bus-Driving Behaviors from Trajectories
Zhao-Yang Wang, Bei-Hong Jin, Tingjian Ge, Tao-Feng Xue
2020, 35(5): 1047-1063. doi: 10.1007/s11390-020-9933-3
Abstract
Fault-Tolerant Hamiltonicity and Hamiltonian Connectivity of BCube with Various Faulty Elements
Gui-Juan Wang, Cheng-Kuan Lin, Jian-Xi Fan, Jing-Ya Zhou, Bao-Lei Cheng
2020, 35(5): 1064-1083. doi: 10.1007/s11390-020-9508-3
Abstract
A Spatiotemporal Causality Based Governance Framework for Noisy Urban Sensory Data
Bi-Ying Yan, Chao Yang, Pan Deng, Qiao Sun, Feng Chen, Yang Yu
2020, 35(5): 1084-1098. doi: 10.1007/s11390-020-9724-x
Abstract
Minimum Time Extrema Estimation for Large-Scale Radio-Frequency Identification Systems
Xiao-Jun Zhu, Li-Jie Xu, Xiao-Bing Wu, Bing Chen
2020, 35(5): 1099-1114. doi: 10.1007/s11390-020-9828-3
Abstract
Chinese Word Segmentation via BiLSTM+Semi-CRF with Relay Node
Nuo Qun, Hang Yan, Xi-Peng Qiu, Xuan-Jing Huang
2020, 35(5): 1115-1126. doi: 10.1007/s11390-020-9576-4
Abstract
Comparison Between Deep Learning Models and Traditional Machine Learning Approaches for Facial Expression Recognition in Ageing Adults
Andrea Caroppo, Alessandro Leone, Pietro Siciliano
2020, 35(5): 1127-1146. doi: 10.1007/s11390-020-9665-4
Abstract
Machine Learning Techniques for Software Maintainability Prediction: Accuracy Analysis
Sara Elmidaoui, Laila Cheikhi, Ali Idri, Alain Abran
2020, 35(5): 1147-1174. doi: 10.1007/s11390-020-9668-1
Abstract
Evaluating and Improving Linear Regression Based Profiling: On the Selection of Its Regularization
Xiang-Jun Lu, Chi Zhang, Da-Wu Gu, Jun-Rong Liu, Qian Peng, Hai-Feng Zhang
2020, 35(5): 1175-1197. doi: 10.1007/s11390-020-9669-0
Abstract
Evaluating and Constraining Hardware Assertions with Absent Scenarios
Hui-Na Chao, Hua-Wei Li, Xiaoyu Song, Tian-Cheng Wang, Xiao-Wei Li
2020, 35(5): 1198-1216. doi: 10.1007/s11390-020-9708-x
Abstract
Item Cold-Start Recommendation with Personalized Feature Selection
Yi-Fan Chen, Xiang Zhao, Jin-Yuan Liu, Bin Ge, Wei-Ming Zhang
2020, 35(5): 1217-1230. doi: 10.1007/s11390-020-9864-z
Abstract
Current Issue Cover