We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Yi Pan, De-Shuang Huang, Jian-Xin Wang, Fa Zhang
2021, 36(2): 231-233. doi: 10.1007/s11390-021-0002-3
Abstract
DeepHBSP: A Deep Learning Framework for Predicting Human Blood-Secretory Proteins Using Transfer Learning
Wei Du, Yu Sun, Hui-Min Bao, Liang Chen, Ying Li, Yan-Chun Liang
2021, 36(2): 234-247. doi: 10.1007/s11390-021-0851-9
Abstract
Effective Identification and Annotation of Fungal Genomes
Jian Liu, Jia-Liang Sun, Yong-Zhuang Liu
2021, 36(2): 248-260. doi: 10.1007/s11390-021-0856-4
Abstract
Synthetic Lethal Interactions Prediction Based on Multiple Similarity Measures Fusion
Lian-Lian Wu, Yu-Qi Wen, Xiao-Xi Yang, Bo-Wei Yan, Song He, Xiao-Chen Bo
2021, 36(2): 261-275. doi: 10.1007/s11390-021-0866-2
Abstract
Logistic Weighted Profile-Based Bi-Random Walk for Exploring MiRNA-Disease Associations
Ling-Yun Dai, Jin-Xing Liu, Rong Zhu, Juan Wang, Sha-Sha Yuan
2021, 36(2): 276-287. doi: 10.1007/s11390-021-0740-2
Abstract
Predicting CircRNA-Disease Associations Based on Improved Weighted Biased Meta-Structure
Xiu-Juan Lei, Chen Bian, Yi Pan
2021, 36(2): 288-298. doi: 10.1007/s11390-021-0798-x
Abstract
GAEBic: A Novel Biclustering Analysis Method for miRNA-Targeted Gene Data Based on Graph Autoencoder
Li Wang, Hao Zhang, Hao-Wu Chang, Qing-Ming Qin, Bo-Rui Zhang, Xue-Qing Li, Tian-Heng Zhao, Tian-Yue Zhang
2021, 36(2): 299-309. doi: 10.1007/s11390-021-0804-3
Abstract
Collaborative Matrix Factorization with Soft Regularization for Drug-Target Interaction Prediction
Li-Gang Gao, Meng-Yun Yang, Jian-Xin Wang
2021, 36(2): 310-322. doi: 10.1007/s11390-021-0844-8
Abstract
Seg-CapNet: A Capsule-Based Neural Network for the Segmentation of Left Ventricle from Cardiac Magnetic Resonance Imaging
Yang-Jie Cao, Shuang Wu, Chang Liu, Nan Lin, Yuan Wang, Cong Yang, Jie Li
2021, 36(2): 323-333. doi: 10.1007/s11390-021-0782-5
Abstract
Robust Needle Localization and Enhancement Algorithm for Ultrasound by Deep Learning and Beam Steering Methods
Jun Gao, Paul Liu, Guang-Di Liu, Le Zhang
2021, 36(2): 334-346. doi: 10.1007/s11390-021-0861-7
Abstract
CytoBrain: Cervical Cancer Screening System Based on Deep Learning Technology
Hua Chen, Juan Liu, Qing-Man Wen, Zhi-Qun Zuo, Jia-Sheng Liu, Jing Feng, Bao-Chuan Pang, Di Xiao
2021, 36(2): 347-360. doi: 10.1007/s11390-021-0849-3
Abstract
An Efficient WRF Framework for Discovering Risk Genes and Abnormal Brain Regions in Parkinson's Disease Based on Imaging Genetics Data
Xia-An Bi, Zhao-Xu Xing, Rui-Hui Xu, Xi Hu
2021, 36(2): 361-374. doi: 10.1007/s11390-021-0801-6
Abstract
Serendipity in Recommender Systems: A Systematic Literature Review
Reza Jafari Ziarani, Reza Ravanmehr
2021, 36(2): 375-396. doi: 10.1007/s11390-020-0135-9
Abstract
SymPas: Symbolic Program Slicing
Ying-Zhou Zhang
2021, 36(2): 397-418. doi: 10.1007/s11390-020-9754-4
Abstract
A Secure IoT Firmware Update Scheme Against SCPA and DoS Attacks
Yan-Hong Fan, Mei-Qin Wang, Yan-Bin Li, Kai Hu, Mu-Zhou Li
2021, 36(2): 419-433. doi: 10.1007/s11390-020-9831-8
Abstract
A Real-Time Multi-Stage Architecture for Pose Estimation of Zebrafish Head with Convolutional Neural Networks
Zhang-Jin Huang, Xiang-Xiang He, Fang-Jun Wang, Qing Shen
2021, 36(2): 434-444. doi: 10.1007/s11390-021-9599-5
Abstract
An Effective Discrete Artificial Bee Colony Based SPARQL Query Path Optimization by Reordering Triples
Zeynep Banu Ozger, Nurgul Yuzbasioglu Uslu
2021, 36(2): 445-462. doi: 10.1007/s11390-020-9901-y
Abstract
Current Issue Cover