We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Tao Xie, Shengchao Qin, Wenhui Zhang
2021, 36(6): 1229-1230. doi: 10.1007/s11390-021-0008-x
Abstract
A Multi-Agent Spatial Logic for Scenario-Based Decision Modeling and Verification in Platoon Systems
Jingwen Xu, Yanhong Huang, Jianqi Shi, Shengchao Qin
2021, 36(6): 1231-1247. doi: 10.1007/s11390-021-1565-8
Abstract
MEBS: Uncovering Memory Life-Cycle Bugs in Operating System Kernels
Gen Zhang, Peng-Fei Wang, Tai Yue, Xu Zhou, Kai Lu
2021, 36(6): 1248-1268. doi: 10.1007/s11390-021-1593-4
Abstract
Trace Semantics and Algebraic Laws for Total Store Order Memory Model
Li-Li Xiao, Hui-Biao Zhu, Qi-Wen Xu
2021, 36(6): 1269-1290. doi: 10.1007/s11390-021-1616-1
Abstract
Symbolic Reasoning About Quantum Circuits in Coq
Wen-Jun Shi, Qin-Xiang Cao, Yu-Xin Deng, Han-Ru Jiang, Yuan Feng
2021, 36(6): 1291-1306. doi: 10.1007/s11390-021-1637-9
Abstract
HRPDF: A Software-Based Heterogeneous Redundant Proactive Defense Framework for Programmable Logic Controller
Ke Liu, Jing-Yi Wang, Qiang Wei, Zhen-Yong Zhang, Jun Sun, Rong-Kuan Ma, Rui-Long Deng
2021, 36(6): 1307-1324. doi: 10.1007/s11390-021-1647-7
Abstract
AMCheX: Accurate Analysis of Missing-Check Bugs for Linux Kernel
Ying-Jie Wang, Liang-Ze Yin, Wei Dong
2021, 36(6): 1325-1341. doi: 10.1007/s11390-021-1666-4
Abstract
Verifying Contextual Refinement with Ownership Transfer
Zhao-Hui Li, Xin-Yu Feng
2021, 36(6): 1342-1366. doi: 10.1007/s11390-021-1671-7
Abstract
Verification of Real Time Operating System Exception Management Based on SPARCv8
Zhi Ma, Lei Qiao, Meng-Fei Yang, Shao-Feng Li, Jin-Kun Zhang
2021, 36(6): 1367-1387. doi: 10.1007/s11390-021-1644-x
Abstract
Activity Diagram Synthesis Using Labelled Graphs and the Genetic Algorithm
Chun-Hui Wang, Zhi Jin, Wei Zhang, Didar Zowghi, Hai-Yan Zhao, Wen-Pin Jiao
2021, 36(6): 1388-1406. doi: 10.1007/s11390-020-0293-9
Abstract
A Unified Shared-Private Network with Denoising for Dialogue State Tracking
Qing-Bin Liu, Shi-Zhu He, Kang Liu, Sheng-Ping Liu, Jun Zhao
2021, 36(6): 1407-1419. doi: 10.1007/s11390-020-0338-0
Abstract
Pre-Train and Learn: Preserving Global Information for Graph Neural Networks
Dan-Hao Zhu, Xin-Yu Dai, Jia-Jun Chen
2021, 36(6): 1420-1430. doi: 10.1007/s11390-020-0142-x
Abstract
CDM: Content Diffusion Model for Information-Centric Networks
Bo Chen, Liang Liu, Hua-Dong Ma
2021, 36(6): 1431-1451. doi: 10.1007/s11390-021-0205-7
Abstract
Current Issue Cover