We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Shi-Min Hu, Amit Bermano, Rui-Zhen Hu
2023, 38(3): 471-472. doi: 10.1007/s11390-023-0003-5
Abstract
A Survey on 360° Images and Videos in Mixed Reality: Algorithms and Applications
Fanglue Zhang, Junhong Zhao, Yun Zhang, Stefanie Zollmann
2023, 38(3): 473-491. doi: 10.1007/s11390-023-3210-1
Abstract
PuzzleNet: Boundary-Aware Feature Matching for Non-Overlapping 3D Point Clouds Assembly
Hao-Yu Liu, Jian-Wei Guo, Hai-Yong Jiang, Yan-Chao Liu, Xiao-Peng Zhang, Dong-Ming Yan
2023, 38(3): 492-509. doi: 10.1007/s11390-023-3127-8
Abstract
Self-Supervised Monocular Depth Estimation by Digging into Uncertainty Quantification
Yuan-Zhen Li, Sheng-Jie Zheng, Zi-Xin Tan, Tuo Cao, Fei Luo, Chun-Xia Xiao
2023, 38(3): 510-525. doi: 10.1007/s11390-023-3088-y
Abstract
RC-Net: Row and Column Network with Text Feature for Parsing Floor Plan Images
Teng Wang, Wei-Liang Meng, Zheng-Da Lu, Jian-Wei Guo, Jun Xiao, Xiao-Peng Zhang
2023, 38(3): 526-539. doi: 10.1007/s11390-023-3117-x
Abstract
Emotion-Aware Music Driven Movie Montage
Wu-Qin Liu, Min-Xuan Lin, Hai-Bin Huang, Chong-Yang Ma, Yu Song, Wei-Ming Dong, Chang-Sheng Xu
2023, 38(3): 540-553. doi: 10.1007/s11390-023-3064-6
Abstract
Learning Local Contrast for Crisp Edge Detection
Xiao-Nan Fang, Song-Hai Zhang
2023, 38(3): 554-566. doi: 10.1007/s11390-023-3101-5
Abstract
PCRTAM-Net: A Novel Pre-Activated Convolution Residual and Triple Attention Mechanism Network for Retinal Vessel Segmentation
Hua-Deng Wang, Zi-Zheng Li, Idowu Paul Okuwobi, Bing-Bing Li, Xi-Peng Pan, Zhen-Bing Liu, Ru-Shi Lan, Xiao-Nan Luo
2023, 38(3): 567-581. doi: 10.1007/s11390-023-3066-4
Abstract
Multi-Feature Fusion Based Structural Deep Neural Network for Predicting Answer Time on Stack Overflow
Shi-Kai Guo, Si-Wen Wang, Hui Li, Yu-Long Fan, Ya-Qing Liu, Bin Zhang
2023, 38(3): 582-599. doi: 10.1007/s11390-023-1438-4
Abstract
Augmenting Trigger Semantics to Improve Event Coreference Resolution
Min Huan, Sheng Xu, Pei-Feng Li
2023, 38(3): 600-611. doi: 10.1007/s11390-022-1143-8
Abstract
Graph Enhanced Transformer for Aspect Category Detection
Chen Chen, Hou-Feng Wang, Qing-Qing Zhu, Jun-Fei Liu
2023, 38(3): 612-625. doi: 10.1007/s11390-021-1000-1
Abstract
Bi-GAE: A Bidirectional Generative Auto-Encoder
Qin Hua, Han-Wen Hu, Shi-You Qian, Ding-Yu Yang, Jian Cao
2023, 38(3): 626-643. doi: 10.1007/s11390-023-1902-1
Abstract
Improving Open Set Domain Adaptation Using Image-to-Image Translation and Instance-Weighted Adversarial Learning
Hong-Jie Zhang, Ang Li, Jie Guo, Yan-Wen Guo
2023, 38(3): 644-658. doi: 10.1007/s11390-021-1073-x
Abstract
Natural Image Matting with Attended Global Context
Yi-Yi Zhang, Li Niu, Yasushi Makihara, Jian-Fu Zhang, Wei-Jie Zhao, Yasushi Yagi, Li-Qing Zhang
2023, 38(3): 659-673. doi: 10.1007/s11390-022-1690-z
Abstract
Semi-Supervised Intracranial Aneurysm Segmentation from CTA Images via Weight-Perceptual Self-Ensembling Model
Cai-Zi Li, Rui-Qiang Liu, Huan-Xin Zhong, Jun-Ming Fan, Wei-Xin Si, Meng Zhang, Pheng-Ann Heng
2023, 38(3): 674-685. doi: 10.1007/s11390-022-0870-1
Abstract
A Quantitative Evaluation of Vector Transcendental Functions on ARMv8-Based Processors
Jie Shen, Biao Long, Chun Huang
2023, 38(3): 686-701. doi: 10.1007/s11390-021-1203-5
Abstract
A Semi-Tensor Product Based All Solutions Boolean Satisfiability Solver
Hong-Yang Pan, Zhu-Fei Chu
2023, 38(3): 702-713. doi: 10.1007/s11390-022-1981-4
Abstract
Query Authentication Using Intel SGX for Blockchain Light Clients
Qi-Feng Shao, Zhao Zhang, Che-Qing Jin, Ao-Ying Zhou
2023, 38(3): 714-734. doi: 10.1007/s11390-022-1007-2
Abstract
Current Issue Cover