We use cookies to improve your experience with our site.

Tetris: A Heuristic Static Memory Management Framework for Uniform Memory Multicore Neural Network Accelerators
Xiao-Bing Chen, Hao Qi, Shao-Hui Peng, Yi-Min Zhuang, Tian Zhi, Yun-Ji Chen
2022, 37(6): 1255-1270. doi: 10.1007/s11390-021-1213-3
Abstract
SOCA-DOM: A Mobile System-on-Chip Array System for Analyzing Big Data on the Move
Le-Le Li, Jiang-Yi Liu, Jian-Ping Fan, Xue-Hai Qian, Kai Hwang, Yeh-Ching Chung, Zhi-Bin Yu
2022, 37(6): 1271-1289. doi: 10.1007/s11390-022-1087-z
Abstract
TLP-LDPC: Three-Level Parallel FPGA Architecture for Fast Prototyping of LDPC Decoder Using High-Level Synthesis
Yi-Fan Zhang, Lei Sun, Qiang Cao
2022, 37(6): 1290-1306. doi: 10.1007/s11390-022-1499-9
Abstract
RV16: An Ultra-Low-Cost Embedded RISC-V Processor Core
Yuan-Hu Cheng, Li-Bo Huang, Yi-Jun Cui, Sheng Ma, Yong-Wen Wang, Bing-Cai Sui
2022, 37(6): 1307-1319. doi: 10.1007/s11390-022-0910-x
Abstract
Answering Non-Answer Questions on Reverse Top-k Geo-Social Keyword Queries
Xue-Qin Chang, Cheng-Yang Luo, Han-Lin Yu, Xin-Wei Cai, Lu Chen, Qing Liu, Yun-Jun Gao
2022, 37(6): 1320-1336. doi: 10.1007/s11390-022-2414-0
Abstract
I/O Efficient Early Bursting Cohesive Subgraph Discovery in Massive Temporal Networks
Yuan Li, Jie Dai, Xiao-Lin Fan, Yu-Hai Zhao, Guo-Ren Wang
2022, 37(6): 1337-1355. doi: 10.1007/s11390-022-2367-3
Abstract
An Efficient Reinforcement Learning Game Framework for UAV-Enabled Wireless Sensor Network Data Collection
Tong Ding, Ning Liu, Zhong-Min Yan, Lei Liu, Li-Zhen Cui
2022, 37(6): 1356-1368. doi: 10.1007/s11390-022-2419-8
Abstract
Neural Attentional Relation Extraction with Dual Dependency Trees
Dong Li, Zhi-Lei Lei, Bao-Yan Song, Wan-Ting Ji, Yue Kou
2022, 37(6): 1369-1381. doi: 10.1007/s11390-022-2420-2
Abstract
Improving Parameter Estimation and Defensive Ability of Latent Dirichlet Allocation Model Training Under Rényi Differential Privacy
Tao Huang, Su-Yun Zhao, Hong Chen, Yi-Xuan Liu
2022, 37(6): 1382-1397. doi: 10.1007/s11390-022-2425-x
Abstract
Minimum Epsilon-Kernel Computation for Large-Scale Data Processing
Hong-Jie Guo, Jian-Zhong Li, Hong Gao
2022, 37(6): 1398-1411. doi: 10.1007/s11390-022-2429-6
Abstract
ML-Parser: An Efficient and Accurate Online Log Parser
Yu-Qian Zhu, Jia-Ying Deng, Jia-Chen Pu, Peng Wang, Shen Liang, Wei Wang
2022, 37(6): 1412-1426. doi: 10.1007/s11390-021-0730-4
Abstract
Synthetic Data Generation and Shuffled Multi-Round Training Based Offline Handwritten Mathematical Expression Recognition
Lan-Fang Dong, Han-Chao Liu, Xin-Ming Zhang
2022, 37(6): 1427-1443. doi: 10.1007/s11390-021-0722-4
Abstract
Improving Friend Recommendation for Online Learning with Fine-Grained Evolving Interest
Ming-Min Shao, Wen-Jun Jiang, Jie Wu, Yu-Qing Shi, TakShing Yum, Ji Zhang
2022, 37(6): 1444-1463. doi: 10.1007/s11390-021-2124-z
Abstract
Towards Exploring Large Molecular Space: An Efficient Chemical Genetic Algorithm
Jian-Fu Zhu, Zhong-Kai Hao, Qi Liu, Yu Yin, Cheng-Qiang Lu, Zhen-Ya Huang, En-Hong Chen
2022, 37(6): 1464-1477. doi: 10.1007/s11390-021-0970-3
Abstract
Real-Time Semantic Segmentation via an Efficient Multi-Column Network
Cheng-Li Peng, Jia-Yi Ma
2022, 37(6): 1478-1491. doi: 10.1007/s11390-022-0888-4
Abstract
A QoS Based Reliable Routing Mechanism for Service Customization
Bo Yi, Xing-Wei Wang, Min Huang, Qiang He
2022, 37(6): 1492-1508. doi: 10.1007/s11390-021-0686-4
Abstract
Current Issue Cover