We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Wei-Wu Hu, Xue-Jun Yang, Xiao-Wei Li
2010, 25(2): 179-180.
Abstract
System Architecture of Godson-3 Multi-Core Processors
Xiang Gao, Yun-Ji Chen, Huan-Dong Wang, Dan Tang, Wei-Wu Hu
2010, 25(2): 181-191.
Abstract
Physical Implementation of the 1GHz Godson-3 Quad-Core Microprocessor
Bao-Xia Fan, Liang Yang, Jiang-Mei Wang, Ru Wang, Bin Xiao, Ying Xu, Dong Liu, Ji-Ye Zhao
2010, 25(2): 192-199.
Abstract
Research Progress of UniCore CPUs and PKUnity SoCs
Xu Cheng, Xiao-Yin Wang, Jun-Lin Lu, Jiang-Fang Yi, Dong Tong, Xue-Tao Guan, Feng Liu, Xian-Hua Liu, Chun Yang, Yi Feng
2010, 25(2): 200-213.
Abstract
YHFT-QDSP: High-Performance Heterogeneous Multi-Core DSP
Shu-Ming Chen, Jiang-Hua Wan, Jian-Zhuang Lu, Zhong Liu, Hai-Yan Sun, Yong-Jie Sun, Heng-Zhu Liu, Xiang-Yuan Liu, Zhen-Tao Li, Yi Xu, Xiao-Wen Chen
2010, 25(2): 214-224.
Abstract
Physical Design Methodology for Godson-2G Microprocessor
Ji-Ye Zhao, Dong Liu, Dan-Dan Huan, Meng-Hao Su, Bin Xiao, Ying Xu, Feng Shi, Chen Chen, Song Wang
2010, 25(2): 225-231.
Abstract
Managing Data-Objects in Dynamically Reconfigurable Caches
Xue-Jun Yang, Jun-Jie Wu, Kun Zeng, Yu-Hua Tang
2010, 25(2): 232-245.
Abstract
Hierarchical Cache Directory for CMP
Song-Liu Guo, Hai-Xia Wang, Yi-Bo Xue, Chong-Min Li, Dong-Sheng Wang
2010, 25(2): 246-256.
Abstract
CCNoC: Cache-Coherent Network on Chip for Chip Multiprocessors
Jing-Lei Wang, Yi-Bo Xue, Hai-Xia Wang, Chong-Min Li, Dong-Sheng Wang
2010, 25(2): 257-266.
Abstract
Design and Application of Instruction Set Simulator on Multi-Core Verification
Xiang-Dong Hu, Yong Guo, Ying Zhu, Xin Guo, Peng Wang
2010, 25(2): 267-273.
Abstract
Location, Localization, and Localizability
Yunhao Liu, Zheng Yang, Xiaoping Wang, Lirong Jian
2010, 25(2): 274-297.
Abstract
ROAD+: Route Optimization with Additional Destination-Information and Its Mobility Management in Mobile Networks
Moonseong Kim, Matt W. Mutka, Jeonghoon Park, Hyunseung Choo
2010, 25(2): 298-312.
Abstract
Tree-Based Index Overlay in Hybrid Peer-to-Peer Systems
InSung Kang, SungJin Choi, SoonYoung Jung, SangKeun Lee
2010, 25(2): 313-329.
Abstract
Location-Based Data Dissemination for Spatial Queries in Wireless Broadcast Environments
Kwangjin Park, Hyunseung Choo
2010, 25(2): 330-346.
Abstract
An Effective Semantic Cache for Exploiting XPath Query/View Answerability
Guo-Liang Li, Jian-Hua Feng
2010, 25(2): 347-361.
Abstract
A Multi-Key Pirate Decoder Against Traitor Tracing Schemes
Yong-Dong Wu, Robert H. Deng
2010, 25(2): 362-374.
Abstract
Towards Risk Evaluation of Denial-of-Service Vulnerabilities in Security Protocols
Zhen Cao, Zhi Guan, Zhong Chen, Jian-Bin Hu, Li-Yong Tang
2010, 25(2): 375-387.
Abstract
Current Issue Cover