We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Hang Li, Xiang Bai, Xuan-Jing Huang, Chang-Shui Zhang
2017, 32(4): 663-666. doi: 10.1007/s11390-017-1749-4
Abstract
Balanced Quantization: An Effective and Efficient Approach to Quantized Neural Networks
Shu-Chang Zhou, Yu-Zhi Wang, He Wen, Qin-Yao He, Yu-Heng Zou
2017, 32(4): 667-682. doi: 10.1007/s11390-017-1750-y
Abstract
Objectness Region Enhancement Networks for Scene Parsing
Xin-Yu Ou, Ping Li, He-Fei Ling, Si Liu, Tian-Jiang Wang, Dan Li
2017, 32(4): 683-700. doi: 10.1007/s11390-017-1751-x
Abstract
Directional Edge Boxes: Exploiting Inner Normal Direction Cues for Effective Object Proposal Generation
Xiang Bai, Zheng Zhang, Hong-Yang Wang, Wei Shen
2017, 32(4): 701-713. doi: 10.1007/s11390-017-1752-9
Abstract
Weighted Co-Training for Cross-Domain Image Sentiment Classification
Meng Chen, Lin-Lin Zhang, Xiaohui Yu, Yang Liu
2017, 32(4): 714-725. doi: 10.1007/s11390-017-1753-8
Abstract
Retrieving Aerial Scene Images with Learned Deep Image-Sketch Features
Tian-Bi Jiang, Gui-Song Xia, Qi-Kai Lu, Wei-Ming Shen
2017, 32(4): 726-737. doi: 10.1007/s11390-017-1754-7
Abstract
Deep Multimodal Reinforcement Network with Contextually Guided Recurrent Attention for Image Question Answering
Ai-Wen Jiang, Bo Liu, Ming-Wen Wang
2017, 32(4): 738-748. doi: 10.1007/s11390-017-1755-6
Abstract
Neural Parse Combination
Lin-Er Yang, Mao-Song Sun, Yong Cheng, Jia-Cheng Zhang, Zheng-Hao Liu, Huan-Bo Luan, Yang Liu
2017, 32(4): 749-757. doi: 10.1007/s11390-017-1756-5
Abstract
Exploiting Unlabeled Data for Neural Grammatical Error Detection
Zhuo-Ran Liu, Yang Liu
2017, 32(4): 758-767. doi: 10.1007/s11390-017-1757-4
Abstract
Recent Advances on Neural Headline Generation
Ayana, Shi-Qi Shen, Yan-Kai Lin, Cun-Chao Tu, Yu Zhao, Zhi-Yuan Liu, Mao-Song Sun
2017, 32(4): 768-784. doi: 10.1007/s11390-017-1758-3
Abstract
Emphasizing Essential Words for Sentiment Classification Based on Recurrent Neural Networks
Fei Hu, Li Li, Zi-Li Zhang, Jing-Yuan Wang, Xiao-Fei Xu
2017, 32(4): 785-795. doi: 10.1007/s11390-017-1759-2
Abstract
Optimizing Non-Decomposable Evaluation Metrics for Neural Machine Translation
Shi-Qi Shen, Yang Liu, Mao-Song Sun
2017, 32(4): 796-804. doi: 10.1007/s11390-017-1760-9
Abstract
Type-Aware Question Answering over Knowledge Base with Attention-Based Tree-Structured Neural Networks
Jun Yin, Wayne Xin Zhao, Xiao-Ming Li
2017, 32(4): 805-813. doi: 10.1007/s11390-017-1761-8
Abstract
Relation Enhanced Neural Model for Type Classification of Entity Mentions with a Fine-Grained Taxonomy
Kai-Yuan Cui, Peng-Jie Ren, Zhu-Min Chen, Tao Lian, Jun Ma
2017, 32(4): 814-827. doi: 10.1007/s11390-017-1762-7
Abstract
An Experimental Study of Text Representation Methods for Cross-Site Purchase Preference Prediction Using the Social Text Data
Ting Bai, Hong-Jian Dou, Wayne Xin Zhao, Ding-Yi Yang, Ji-Rong Wen
2017, 32(4): 828-842. doi: 10.1007/s11390-017-1763-6
Abstract
Current Issue Cover