We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Chao Li, Yun Liang
2021, 36(5): 961-962. doi: 10.1007/s11390-021-0006-z
Abstract
Improving Ocean Data Services with Semantics and Quick Index
Xiao-Li Ren, Kai-Jun Ren, Zi-Chen Xu, Xiao-Yong Li, Ao-Long Zhou, Jun-Qiang Song, Ke-Feng Deng
2021, 36(5): 963-984. doi: 10.1007/s11390-021-1374-0
Abstract
SOOP: Efficient Distributed Graph Computation Supporting Second-Order Random Walks
Songjie Niu, Dongyan Zhou
2021, 36(5): 985-1001. doi: 10.1007/s11390-021-1234-y
Abstract
Robustness Assessment of Asynchronous Advantage Actor-Critic Based on Dynamic Skewness and Sparseness Computation: A Parallel Computing View
Tong Chen, Ji-Qiang Liu, He Li, Shuo-Ru Wang, Wen-Jia Niu, En-Dong Tong, Liang Chang, Qi Alfred Chen, Gang Li
2021, 36(5): 1002-1021. doi: 10.1007/s11390-021-1217-z
Abstract
A Novel Probabilistic Saturating Counter Design for Secure Branch Predictor
Lu-Tan Zhao, Rui Hou, Kai Wang, Yu-Lan Su, Pei-Nan Li, Dan Meng
2021, 36(5): 1022-1036. doi: 10.1007/s11390-021-1253-8
Abstract
Write-Optimized B+ Tree Index Technology for Persistent Memory
Rui-Xiang Ma, Fei Wu, Bu-Rong Dong, Meng Zhang, Wei-Jun Li, Chang-Sheng Xie
2021, 36(5): 1037-1050. doi: 10.1007/s11390-021-1247-6
Abstract
FDGLib: A Communication Library for Efficient Large-Scale Graph Processing in FPGA-Accelerated Data Centers
Yu-Wei Wu, Qing-Gang Wang, Long Zheng, Xiao-Fei Liao, Hai Jin, Wen-Bin Jiang, Ran Zheng, Kan Hu
2021, 36(5): 1051-1070. doi: 10.1007/s11390-021-1242-y
Abstract
Harmonia: Explicit Congestion Notification and Credit-Reservation Transport Converged Congestion Control in Datacenters
Ding-Huang Hu, De-Zun Dong, Yang Bai, Shan Huang, Ze-Jia Zhou, Zi-Hao Wei, Xiang-Ke Liao
2021, 36(5): 1071-1086. doi: 10.1007/s11390-021-1243-x
Abstract
Partial-TMR: A New Method for Protecting Register Files Against Soft Error Based on Lifetime Analysis
Xian-Geng Liang, Ying-Ke Gao, Geng-Xin Hua
2021, 36(5): 1089-1101. doi: 10.1007/s11390-021-0852-8
Abstract
Machine Learning Aided Key-Guessing Attack Paradigm Against Logic Block Encryption
Yi Zhong, Jian-Hua Feng, Xiao-Xin Cui, Xiao-Le Cui
2021, 36(5): 1102-1117. doi: 10.1007/s11390-021-0846-6
Abstract
Defect-Tolerant Mapping of CMOL Circuit Targeting Delay Optimization
Xiao-Jing Zha, Yin-Shui Xia, Shang-Luan Xie, Zhu-Fei Chu
2021, 36(5): 1118-1132. doi: 10.1007/s11390-021-0904-0
Abstract
Temperature-Aware Electromigration Analysis with Current-Tracking in Power Grid Networks
Jing Wang, Yi-Ci Cai, Qiang Zhou
2021, 36(5): 1133-1144. doi: 10.1007/s11390-021-0909-8
Abstract
Inversion Optimization Strategy Based on Primitives with Complement Attributes
Hui-Ming Tian, Zhu-Fei Chu
2021, 36(5): 1145-1154. doi: 10.1007/s11390-021-0898-7
Abstract
Area Efficient Pattern Representation of Binary Neural Networks on RRAM
Feng Wang, Guo-Jie Luo, Guang-Yu Sun, Yu-Hao Wang, Di-Min Niu, Hong-Zhong Zheng
2021, 36(5): 1155-1166. doi: 10.1007/s11390-021-0906-y
Abstract
Exploiting the Community Structure of Fraudulent Keywords for Fraud Detection in Web Search
Dong-Hui Yang, Zhen-Yu Li, Xiao-Hui Wang, Kavé Salamatian, Gao-Gang Xie
2021, 36(5): 1167-1183. doi: 10.1007/s11390-021-0218-2
Abstract
Apollo: Rapidly Picking the Optimal Cloud Configurations for Big Data Analytics Using a Data-Driven Approach
Yue-Wen Wu, Yuan-Jia Xu, Heng Wu, Lin-Gang Su, Wen-Bo Zhang, Hua Zhong
2021, 36(5): 1184-1199. doi: 10.1007/s11390-021-0232-4
Abstract
Constructing an Educational Knowledge Graph with Concepts Linked to Wikipedia
Fu-Rong Dang, Jin-Tao Tang, Kun-Yuan Pang, Ting Wang, Sha-Sha Li, Xiao Li
2021, 36(5): 1200-1211. doi: 10.1007/s11390-020-0328-2
Abstract
Vulnerable Region-Aware Greybox Fuzzing
Ling-Yun Situ, Zhi-Qiang Zuo, Le Guan, Lin-Zhang Wang, Xuan-Dong Li, Jin Shi, Peng Liu
2021, 36(5): 1212-1228. doi: 10.1007/s11390-021-1196-0
Abstract
Current Issue Cover