We use cookies to improve your experience with our site.

Preface
Jia-Feng Guo, Yi-Qing Zhou
2022, 37(4): 741-742. doi: 10.1007/s11390-022-0004-9
Abstract
Analyzing and Optimizing Packet Corruption in RDMA Network
Yi-Xiao Gao, Chen Tian, Wei Chen, Duo-Xing Li, Jian Yan, Yuan-Yuan Gong, Bing-Quan Wang, Tao Wu, Lei Han, Fa-Zhi Qi, Shan Zeng, Wan-Chun Dou, Gui-Hai Chen
2022, 37(4): 743-762. doi: 10.1007/s11390-022-2123-8
Abstract
SMART: Speedup Job Completion Time by Scheduling Reduce Tasks
Jia-Qing Dong, Ze-Hao He, Yuan-Yuan Gong, Pei-Wen Yu, Chen Tian, Wan-Chun Dou, Gui-Hai Chen, Nai Xia, Hao-Ran Guan
2022, 37(4): 763-778. doi: 10.1007/s11390-022-2118-5
Abstract
Approximation Designs for Energy Harvesting Relay Deployment in Wireless Sensor Networks
Yi Wang, Yi-Xue Liu, Shun-Jia Zhu, Xiao-Feng Gao, Chen Tian
2022, 37(4): 779-796. doi: 10.1007/s11390-022-1964-5
Abstract
Toward High-Performance Delta-Based Iterative Processing with a Group-Based Approach
Hui Yu, Xin-Yu Jiang, Jin Zhao, Hao Qi, Yu Zhang, Xiao-Fei Liao,  , Hai-Kun Liu,  , Fu-Bing Mao, Hai Jin
2022, 37(4): 797-813. doi: 10.1007/s11390-022-2101-1
Abstract
Leveraging Document-Level and Query-Level Passage Cumulative Gain for Document Ranking
Zhi-Jing Wu, Yi-Qun Liu, Jia-Xin Mao, Min Zhang, Shao-Ping Ma
2022, 37(4): 814-838. doi: 10.1007/s11390-022-2031-y
Abstract
An Efficient Scheme to Defend Data-to-Control-Plane Saturation Attacks in Software-Defined Networking
Xuan-Bo Huang, Kai-Ping Xue, Yi-Tao Xing, Ding-Wen Hu, Ruidong Li, Qi-Bin Sun
2022, 37(4): 839-851. doi: 10.1007/s11390-022-1495-0
Abstract
Accelerating DAG-Style Job Execution via Optimizing Resource Pipeline Scheduling
Yubin Duan, Ning Wang, Jie Wu
2022, 37(4): 852-868. doi: 10.1007/s11390-021-1488-4
Abstract
Energy-Efficient Minimum Mobile Charger Coverage for Wireless Sensor Networks
Abdalaziz Sawwan, Jie Wu
2022, 37(4): 869-887. doi: 10.1007/s11390-022-1993-0
Abstract
Generous or Selfish? Weighing Transaction Forwarding Against Malicious Attacks in Payment Channel Networks
Yi Qin, Qin Hu, Dong-Xiao Yu, Xiu-Zhen Cheng
2022, 37(4): 888-905. doi: 10.1007/s11390-022-2032-x
Abstract
Gaze-Assisted Viewport Control for 360° Video on Smartphone
Linfeng Shen, Yuchi Chen, Jiangchuan Liu
2022, 37(4): 906-918. doi: 10.1007/s11390-022-2037-5
Abstract
Distributed Game-Theoretical D2D-Enabled Task Offloading in Mobile Edge Computing
En Wang, Han Wang, Peng-Min Dong, Yuan-Bo Xu, Yong-Jian Yang
2022, 37(4): 919-941. doi: 10.1007/s11390-022-2063-3
Abstract
Accelerating Data Transfer in Dataflow Architectures Through a Look-Ahead Acknowledgment Mechanism
Yu-Jing Feng, De-Jian Li, Xu Tan, Xiao-Chun Ye, Dong-Rui Fan, Wen-Ming Li, Da Wang, Hao Zhang, Zhi-Min Tang
2022, 37(4): 942-959. doi: 10.1007/s11390-020-0555-6
Abstract
Accumulative Time Based Ranking Method to Reputation Evaluation in Information Networks
Hao Liao, Qi-Xin Liu, Ze-Cheng Huang, Ke-Zhong Lu, Chi Ho Yeung, Yi-Cheng Zhang
2022, 37(4): 960-974. doi: 10.1007/s11390-021-0471-4
Abstract
Novel Positive Multi-Layer Graph Based Method for Collaborative Filtering Recommender Systems
Bushra Alhijawi, Ghazi AL-Naymat
2022, 37(4): 975-990. doi: 10.1007/s11390-021-0420-2
Abstract
SMRI: A New Method for siRNA Design for COVID-19 Therapy
Meng-Xin Chen, Xiao-Dong Zhu, Hao Zhang, Zhen Liu, Yuan-Ning Liu
2022, 37(4): 991-1002. doi: 10.1007/s11390-021-0826-x
Abstract
Current Issue Cover