We use cookies to improve your experience with our site.

The Vibrant Field of Parallel and Distributed Computing—Scan the Special Issue in Honor of Professor Kai Hwang’s 80th Birthday
Guo-Jie Li
2023, 38(1): 1-2. doi: 10.1007/s11390-023-0001-7
Abstract
HXPY: A High-Performance Data Processing Package for Financial Time-Series Data
Jiadong Guo, Jingshu Peng, Hang Yuan, Lionel Ming-shuan Ni
2023, 38(1): 3-24. doi: 10.1007/s11390-023-2879-5
Abstract
Ubiquitous WiFi and Acoustic Sensing: Principles, Technologies, and Applications
Jia-Ling Huang, Yun-Shu Wang, Yong-Pan Zou, Kai-Shun Wu, Lionel Ming-shuan Ni
2023, 38(1): 25-63. doi: 10.1007/s11390-023-3073-5
Abstract
The Memory-Bounded Speedup Model and Its Impacts in Computing
Xian-He Sun, Xiaoyang Lu
2023, 38(1): 64-79. doi: 10.1007/s11390-022-2911-1
Abstract
Adventures Beyond Amdahl's Law: How Power-Performance Measurement and Modeling at Scale Drive Server and Supercomputer Design
Kirk W. Cameron
2023, 38(1): 80-86. doi: 10.1007/s11390-022-2950-7
Abstract
The Paradigm of Power Bounded High-Performance Computing
Rong Ge, Xizhou Feng, Pengfei Zou, Tyler Allen
2023, 38(1): 87-102. doi: 10.1007/s11390-023-2885-7
Abstract
Information Superbahn: Towards a Planet-Scale, Low-Entropy and High-Goodput Computing Utility
Zhi-Wei Xu, Zhen-Ying Li, Zi-Shu Yu, Feng-Zhi Li
2023, 38(1): 103-114. doi: 10.1007/s11390-022-2898-7
Abstract
GShuttle: Optimizing Memory Access Efficiency for Graph Convolutional Neural Network Accelerators
Jia-Jun Li, Ke Wang, Hao Zheng, Ahmed Louri
2023, 38(1): 115-127. doi: 10.1007/s11390-023-2875-9
Abstract
High Performance MPI over the Slingshot Interconnect
Kawthar Shafie Khorassani, Chen-Chun Chen, Bharath Ramesh, Aamir Shafi, Hari Subramoni, Dhabaleswar K. Panda
2023, 38(1): 128-145. doi: 10.1007/s11390-023-2907-5
Abstract
A Survey on Clock Synchronization in the Industrial Internet
Fan Dang, Xi-Kai Sun, Ke-Bin Liu, Yi-Fan Xu, Yun-Hao Liu
2023, 38(1): 146-165. doi: 10.1007/s11390-023-2908-4
Abstract
xCCL: A Survey of Industry-Led Collective Communication Libraries for Deep Learning
Adam Weingram, Yuke Li, Hao Qi, Darren Ng, Liuyao Dai, Xiaoyi Lu
2023, 38(1): 166-195. doi: 10.1007/s11390-023-2894-6
Abstract
Improving Entity Linking in Chinese Domain by Sense Embedding Based on Graph Clustering
Zhao-Bo Zhang, Zhi-Man Zhong, Ping-Peng Yuan, Hai Jin
2023, 38(1): 196-210. doi: 10.1007/s11390-023-2835-4
Abstract
Unified Programming Models for Heterogeneous High-Performance Computers
Zi-Xuan Ma, Yu-Yang Jin, Shi-Zhi Tang, Hao-Jie Wang, Wei-Cheng Xue, Ji-Dong Zhai, Wei-Min Zheng
2023, 38(1): 211-218. doi: 10.1007/s11390-023-2888-4
Abstract
Current Issue Cover